Vytvorené: 18. 01. 2015 Tlačiť

Fyzika, 1. ročník
Úvod
1 Úvodná hodina
2 Fyzikálna veličina a jej jednotka, skalárne a vektorové
3 Medzinárodná sústava jednotiek
Mechanika
4 Teleso, hmotný bod, vzťažná sústava, trajektória, dráha, mechanický pohyb, rozdelenie pohybov
5 Rovnomerný priamočiary pohyb
6 Rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb
7 Vzájomné pôsobenie telies, sila, Newtonove pohybové zákony, hybnosť telesa, zákon zachovania hybnosti
8 Rovnomerný pohyb po kružnici, dostredivá a odstredivá sila
9 Riešenie úloh
10 Trenie, trecia sila
11 Gravitácia, gravitačná sila, zákon príťažlivosti
12 Skladanie síl
13 Mechanická práca
14 Výkon, účinnosť
15 Kinetická a potenciálna energia
16 Zákon zachovania mechanickej energie
17 Riešenie úloh
Mechanika tekutín      
18 Základné vlastnosti tekutín, tlak, tlaková sila, Pascalov zákon
19 Hydrostatický tlak, atmosférický tlak
20 Archimedov zákon, plávanie telies
21 Povrchová vrstva kvapaliny, kapilárne javy
22 Teplotná a objemová rozťažnosť kvapalín, anomália vody
23 Riešenie úloh
Molekulová fyzika a termodynamika      
24 Kinetická teória látok, modely stavby látok rôznych skupenstiev
25 Teplota, teplotné stupnice
26 Vnútorná energia telesa, jej zmeny, teplo, hmotnostná tepelná kapacita látky
27 Prvý termodynamický zákon
28 Riešenie úloh
29 Kryštalické a amorfné látky
30 Deformácia pevných telies, Hookov zákon
31 Teplotná dĺžková a objemová rozťažnosť pevných látok
32 Riešenie úloh
33 Záverečné zhrnutie
 
Fyzika, 2. ročník
Elektrické pole   
1 Elektrické pole
2 Elektrický náboj, vodiče a izolanty
3 Coulombov zákon
4 Intenzita elektrického poľa
5 Riešenie príkladov
6 Elektrický potenciál, elektrické napätie
7 Kapacita vodiča. Kondenzátor
8 Zapojenie kondenzátorov
Elektrický prúd   
9 Vznik elektrického prúdu
10 Elektrický prúd v kovoch
11 Ohmov zákon. Elektrický odpor
12 Zapojenie rezistorov
13 Kirchhoffove zákony
14 Práca a výkon jednosmerného elektrického prúdu
15 Riešenie obvodov
16 Pojem polovodič
17 Vlastné a nevlastné polovodiče
18 Diódový jav
19 Elektrolyty, Faradayove zákony elektrolýzy
20 Vedenie elektrického prúdu v plynoch
21 Samostatný a nesamostatný výboj v plyne
Magnetické pole
22 Stacionárne magnetické pole
23 Silové pôsobenie magnetického poľa. Magnetická indukcia
24 Ampérov zákon
25 Magnetický indukčný tok
26 Vlastná indukcia. Indukčnosť
27 Vznik striedavého prúdu a napätia
28 Efektívne hodnoty striedavého prúdu a striedavého napätia
29 Výkon striedavého prúdu
30 Jednoduchý obvod striedavého prúdu s odporom
31 Jednoduchý obvod striedavého prúdu s indukčnosťou, s kapacitou
32 Prenos elektrickej energie, transformátor
33 Opakovanie
 
Fyzika, 3. ročník
1 Úvodná hodina
Kmitavý pohyb   
2 Jednoduchý kmitavý pohyb
3 Súvislosť kmitavého pohybu s rovnomerným pohybom po kružnici
4 Riešenie príkladov
5 Dynamika harmonického kmitavého pohybu
6 Kyvadlo
7 Nútené kmitanie. Rezonancia. Viazané oscilátory
Vlnenie      
8 Mechanické vlnenie
9 Postupné priečne a postupné pozdĺžne vlnenie v rade bodov
10 Postupné priečne a postupné pozdĺžne vlnenie v rade bodov
11 Interferencia vlnenia
12 Riešenie príkladov
13 Šírenie vlnenia. Huygensov princíp
14 Odraz a lom vlnenia
15 Stojaté vlnenie
Akustika    
16 Zvuk, infrazvuk, ultrazvuk
17 Rýchlosť šírenia zvuku, ozvena, dozvuk
18 Hudobná a fyziologická akustika
Optika       
19 Elektromagnetické vlnenie
20 Vlnová optika, základné pojmy
21 Odraz a lom svetla
22 Rozklad svetla hranolom
23 Ohyb svetla, polarizácia
24 Zrkadlá
25 Zobrazovanie odrazom
26 Riešenie príkladov
27 Šošovky
28 Zobrazovanie lomom
29 Riešenie príkladov
30 Oko, optické prístroje
31 Optické snímače
32 Optické snímače
33 Opakovanie
 
Fyzika, 4. ročník – verzia 1
Úvod
1 Úvodná hodina
2 Stavba látok, látky podľa vodivosti
3 Elektrický náboj a pole
4 Elektrický odpor a vodivosť
5 Ohmov zákon, Kirchhoffove zákony
6 Práca a výkon elektrického prúdu
7 Elektromagnetická indukcia
Špeciálna teória relativity
8 Kontrakcia dĺžky, dilatácia času
9 Všeobecná teória relativity
Astrofyzika
10 Astrofyzika
11 Vývoj hviezd
12 Slnko
13 Stavba vesmíru
Fyzika dnes a zajtra
14 Fyzika dnes a zajtra
15 Vývoj fyziky a jej vplyv na techniku
16 Vyhodnotenie roka
 
Fyzika, 4. ročník – verzia 2
1 Úvodná hodina
Jadrová fyzika
2 Jadrové sily
3 Stabilita jadra
4 Prirodzená a umelá rádioaktivita
5 Druhy rádioaktívneho žiarenia
6 Využitie jadrovej energie na mierové účely
7 Samostatná práca - prezentácia
8 Účinky rádioaktívneho žiarenia a ochrana pred ním
9 Opakovanie učiva
Astrofyzika
10 Astrofyzika
11 Vývoj hviezd
12 Slnko
13 Stavba vesmíru
Fyzika dnes a zajtra
14 Fyzika dnes a zajtra
15 Vývoj fyziky a jej vplyv na techniku
16 Vyhodnotenie roka
 
 
Fyzika, 1. ročník
Úvod
1 Úvodná hodina
Fyzikálna veličina a jej jednotka, skalárne a vektorové veličiny
Mechanika
4 Teleso, hmotný bod, vzťažná sústava, trajektória, dráha, mechanický pohyb, rozdelenie pohybov
5 Rovnomerný priamočiary pohyb
6 Rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb
7 Vzájomné pôsobenie telies, sila, Newtonove pohybové zákony, hybnosť telesa, zákon zachovania hybnosti
8 Rovnomerný pohyb po kružnici, dostredivá a odstredivá sila
9 Riešenie úloh
10 Trenie, trecia sila
11 Gravitácia, gravitačná sila, zákon príťažlivosti
12 Skladanie síl
13 Mechanická práca
14 Výkon, účinnosť
15 Kinetická a potenciálna energia
16 Zákon zachovania mechanickej energie
17 Riešenie úloh
Mechanika tekutín      
18 Základné vlastnosti tekutín, tlak, tlaková sila, Pascalov zákon
20 Archimedov zákon, plávanie telies
21 Povrchová vrstva kvapaliny, kapilárne javy
22 Teplotná a objemová rozťažnosť kvapalín, anomália vody
23 Riešenie úloh
Molekulová fyzika a termodynamika      
24 Kinetická teória látok, modely stavby látok rôznych skupenstiev
25 Teplota, teplotné stupnice
26 Vnútorná energia telesa, jej zmeny, teplo, hmotnostná tepelná kapacita látky
27 Prvý termodynamický zákon
28 Riešenie úloh
29 Kryštalické a amorfné látky
30 Deformácia pevných telies, Hookov zákon
31 Teplotná dĺžková a objemová rozťažnosť pevných látok
32 Riešenie úloh
33 Záverečné zhrnutie
 
Fyzika, 2. ročník
Elektrické pole   
Elektrický náboj, vodiče a izolanty
5 Riešenie príkladov
6 Elektrický potenciál, elektrické napätie
7 Kapacita vodiča. Kondenzátor
8 Zapojenie kondenzátorov
Elektrický prúd   
9 Vznik elektrického prúdu
10 Elektrický prúd v kovoch
11 Ohmov zákon. Elektrický odpor
12 Zapojenie rezistorov
13 Kirchhoffove zákony
14 Práca a výkon jednosmerného elektrického prúdu
15 Riešenie obvodov
16 Pojem polovodič
17 Vlastné a nevlastné polovodiče
18 Diódový jav
19 Elektrolyty, Faradayove zákony elektrolýzy
20 Vedenie elektrického prúdu v plynoch
21 Samostatný a nesamostatný výboj v plyne
Magnetické pole
22 Stacionárne magnetické pole
23 Silové pôsobenie magnetického poľa. Magnetická indukcia
24 Ampérov zákon
25 Magnetický indukčný tok
26 Vlastná indukcia. Indukčnosť
27 Vznik striedavého prúdu a napätia
28 Efektívne hodnoty striedavého prúdu a striedavého napätia
29 Výkon striedavého prúdu
30 Jednoduchý obvod striedavého prúdu s odporom
31 Jednoduchý obvod striedavého prúdu s indukčnosťou, s kapacitou
32 Prenos elektrickej energie, transformátor
33 Opakovanie
 
Fyzika, 3. ročník
1 Úvodná hodina
Kmitavý pohyb   
2 Jednoduchý kmitavý pohyb
3 Súvislosť kmitavého pohybu s rovnomerným pohybom po kružnici
4 Riešenie príkladov
5 Dynamika harmonického kmitavého pohybu
6 Kyvadlo
7 Nútené kmitanie. Rezonancia. Viazané oscilátory
Vlnenie      
8 Mechanické vlnenie
9 Postupné priečne a postupné pozdĺžne vlnenie v rade bodov
10 Postupné priečne a postupné pozdĺžne vlnenie v rade bodov
11 Interferencia vlnenia
12 Riešenie príkladov
13 Šírenie vlnenia. Huygensov princíp
14 Odraz a lom vlnenia
15 Stojaté vlnenie
Akustika    
17 Rýchlosť šírenia zvuku, ozvena, dozvuk
18 Hudobná a fyziologická akustika
Optika       
19 Elektromagnetické vlnenie
20 Vlnová optika, základné pojmy
21 Odraz a lom svetla
22 Rozklad svetla hranolom
23 Ohyb svetla, polarizácia
24 Zrkadlá
25 Zobrazovanie odrazom
26 Riešenie príkladov
27 Šošovky
28 Zobrazovanie lomom
29 Riešenie príkladov
30 Oko, optické prístroje
31 Optické snímače
32 Optické snímače
33 Opakovanie
 
Fyzika, 4. ročník – verzia 1
Úvod
1 Úvodná hodina
2 Stavba látok, látky podľa vodivosti
3 Elektrický náboj a pole
4 Elektrický odpor a vodivosť
5 Ohmov zákon, Kirchhoffove zákony
6 Práca a výkon elektrického prúdu
Špeciálna teória relativity
8 Kontrakcia dĺžky, dilatácia času
9 Všeobecná teória relativity
Astrofyzika
10 Astrofyzika
11 Vývoj hviezd
12 Slnko
13 Stavba vesmíru
Fyzika dnes a zajtra
14 Fyzika dnes a zajtra
15 Vývoj fyziky a jej vplyv na techniku
16 Vyhodnotenie roka
 
Fyzika, 4. ročník – verzia 2
1 Úvodná hodina
Jadrová fyzika
2 Jadrové sily
3 Stabilita jadra
4 Prirodzená a umelá rádioaktivita
5 Druhy rádioaktívneho žiarenia
6 Využitie jadrovej energie na mierové účely
7 Samostatná práca - prezentácia
8 Účinky rádioaktívneho žiarenia a ochrana pred ním
9 Opakovanie učiva
Astrofyzika
10 Astrofyzika
11 Vývoj hviezd
12 Slnko
13 Stavba vesmíru
Fyzika dnes a zajtra
14 Fyzika dnes a zajtra
15 Vývoj fyziky a jej vplyv na techniku
16 Vyhodnotenie roka
 
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady