Aforizmus :)

Alegória (inotaj) :)

Aliterácia :)

Almanach >>

Anafora :)

Anekdota :)

Antika :)

Antitéza :)

Antológia >>

Apostrofa (rečnícke oslovenie) :)

Argot :)

Báj (mýtus), bájoslovie (mytológia) :)

Bájka :)

Balada >>

Básnický prívlastok (epiteton) :)

Biografia (životopis), autobiografia :)

Cestopis :)

Choliamb :)

Chronologické usporiadanie :)

Činohra :)

Citácia >>

Citát >>

Daktyl :)

Ďalšie druhy rýmov: rýmové echo, gramatický rým, koncový rým, vnútorný rým :)

Dej :)

Dialóg :)

Disonancia >>

Dityramb (grécky dithyrambos) :)

Divadlo >>

Dráma, dejstvá, scény, výstupy :)

Dramatické diela (divadelné hry) :)

Ekloga :)

Elégia :)

Elegické dvojveršie (elegické distichon) :)

Elejská škola >>

Epanastrofa :)

Epifora :)

Epigram :)

Epika :)

Epilóg (doslov) :)

Epištola (list) :)

Epitaf :)

Epizeuxa (epizeuxis) :)

Epóda :)

Epos (epická báseň), epizóda :)

Eposy a ságy :)

Esej :)

Eufeminizmus :)

Exemplum :)

Fejtón :)

Figúry :)

Francúzska (villonska) balada :)

Fraška :)

Gradácia :)

História knihy, jej vznik a vývoj >>

Hymna (hymnus) >>

Hymnus (chvála), óda >>

Hyperbola :)

Idyla :)

Iluminácie >>

Inverzia :)

Irónia :)

Jamb :)

Jazyk :)

Knižnica, čitáreň (študovňa) :)

Komédia :)

Komiks >>

Kompozícia :)

Korektor >>

Literárna história :)

Literárna kritika :)

Literárna veda :)

Literatúra :)

Lyrickoepická báseň :)

Lyrika :)

Majuskula, minuskula :)

Megarská škola >>

Metafora :)

Metodológia, literárna metodológia :)

Metonymia :)

Metrika :)

Metrum :)

Monológ, replika a part, monodráma :)

Mytológia, héroovia :)

Nepriama reč :)

Nevlastná priama reč :)

Novela :)

Óda >>

Onomatopoja (zvukomaľba) :)

Opera >>

Opereta >>

Oxymoron :)

Pantomíma >>

Parabola (podobenstvo) :)

Paralelné usporiadanie :)

Paródia :)

Pásmo :)

Perifráza :)

Personifikácia (zosobnenie) :)

Pieseň >>

Poéma :)

Poézia :)

Pointa :)

Polopriama reč :)

Porekadlo :)

Postavy :)

Povesť :)

Poviedka :)

Prirovnanie :)

Príslovie :)

Prológ >>

Próza :)

Prozódia :)

Rámcované usporiadanie :)

Rapsód :)

Rečnícka (básnická) otázka :)

Rečnícke figúry :)

Refrén >>

Reportáž :)

Retardácia :)

Rétorika :)

Retrospektívne usporiadanie :)

Román :)

Rozprávka :)

Rukopis :)

Rým a funkcie rýmu: eufonická, rytmická, stavebná a sémantická, asonancia, rýmovka, druhy rýmov: ženský a mužský; združený (párny), striedavý, obkročný, prerývaný, postupný, tyrádový, sporadický :)

Rým jednoducho :)

Rým vo vývinových obdobiach poézie a v próze :)

Rytmus :)

Sapfická strofa :)

Sarkazmus :)

Satira :)

Saturnský verš :)

Satyrská dráma :)

Spisovateľ :)

Spondej :)

Stopa :)

Strofa :)

Symbol :)

Synekdocha :)

Synestézia :)

Téma :)

Teória literatúry :)

Tragédia :)

Trochej :)

Trópy :)

Ústna ľudová slovesnosť >>

Verš :)

Veršované dielo :)

Veselohra >>

Voľný verš :)

Zdrobneniny :)

Zmiešaná reč :)


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady