Učenie, podmieňované, senzomotorické, verbálne, pojmové, učenie riešením problému, sociálne, situačné, zámerné vedomé, inštitucionalizované edukačné, neinštitucionalizované edukačné :)

Vytvorené: 17. 08. 2020 Tlačiť

Nadobúdanie, obohacovanie individuálnej skúsenosti počas vývinu jedinca, ktoré zároveň ovplyvňuje jeho správanie.

Pojem učenie má vo všeobecnosti i vo vedeckom jazyku mnoho významov.

V bežnom poňatí sa chápe ako zapamätávanie si cenných informácií, štúdium z kníh a osvojovanie si poznatkov spravidla v škole.

Učenie je psychický proces, ktorý sa:

 • v jednote telesných a duševných predpokladov stáva rozhodujúcim faktorom v adaptácii človeka na jeho prítomné a spoločenské prostredie,
 • v rozvoji jeho osobnosti a jeho stálom zdokonaľovaní stáva faktorom zvládania podmienok jeho individuálnej a spoločenskej  existencie.

Je to získavanie skúseností a utváranie jedinca v priebehu jeho života.

Učenie je základný normatívny a regulačný proces, ktorý podmieňuje vznik a ďalšiu funkciu rozmanitých prejavov a činností človeka.

V širšom chápaní sa učením rozumie akékoľvek nadobúdanie individuálnej skúsenosti v priebehu života, ktoré mení správanie sa jednotlivca.

Učenie býva spájané so školskými podmienkami a to v tomto zmysle sa pokladá za zámerne navodzovanú činnosť, s cieľom systematicky získavať nielen vedomosti, zručnosti, návyky, ale tiež formy správania a osobných vlastností.

Je to dynamický mnohostranný proces, ktorý spočíva v neustálom dialógu medzi subjektom, žiakom, ktorý sa učí, a predmetom, ktorého obsah si má osvojiť.

Na učenie žiaka vplývajú predchádzajúce vedomosti, kultúra, záujmy, učebný štýl, pamäť krátkodobá, dlhodobá, zvedavosť, komunikačné schopnosti, sociálne interakcie, tvorivá činnosť.

V procese výchovno-vzdelávacej práce sa najčastejšie využívajú a uplatňujú tieto druhy učenia:

 1. Podmieňované učenie – vychádza z mechanizmu vytvárania podmienených reflexov, asociácií, ktoré sa vytvárajú vtedy, ak sa podmienený podnet spája s posilňovaním v určitom časovom rozmedzí. Výsledkom sú spevnené dočasné spoje.
 2. Senzomotorické učenie - prezentuje osvojovanie si pohybových operácií, rozličné manuálne zručnosti a návyky rozmanitých druhov spoločenskej činnosti,
 3. Verbálne učenie – osvojovanie slovných odpovedí určitého systému, spája sa s pamäťovým učením.
 4. Pojmové učenie - súvisí s verbálnym, však v poslednom období sa začína od neho odlišovať, pretože tu nejde len o vytváranie mechanických asociácií, ale aj logických operácií, a tiež zovšeobecnenia. V pedagogickej práci má mimoriadny význam, pretože napomáha pri rozvoji abstraktného myslenia.
 5. Učenie riešením problému – uskutočňuje sa vtedy, ak poznatkový rámec jednotlivca nestačí a nie je možné priamo logicky objasniť, resp. vyriešiť určitý problém či situáciu. Tým, že vyjadruje zvýšenú aktivitu subjektu, pozitívne ovplyvňuje efektívnosť procesu zámerného pôsobenia.
 6. Sociálne učenie – osvojovanie si komplexných foriem a noriem správania, ktoré sa prejavuje v určitej sociálnej situácii. Jeho produktom sú sociálne roly, ale tiež postoje, hodnoty, ideály, názory, životný štýl, etické normy a podobne. Medzi základné normy sociálneho učenia patria sociálne posilňovanie, imitácia (napodobňovanie) a identifikácia.
 7. Situačné učenie – spontánne, neorganizované, nesystematické učenie, pričom je zamerané na získavanie poznatkov vlastným úsilím. Je priame, nie sprostredkované, dieťa je aktérom prirodzenej situácie. Má intersubjektívny význam, získané vedomosti majú praktický charakter, interpretácia je hlbším osvojením javu než vedomosť.
 8. Zámerné, vedomé učenie – uskutočňuje sa  vtedy, ak jedinec dosiahne úroveň samostatne plánovať, regulovať a hodnotiť svoje vlastné učebné procesy a stavy na základe svojej slobodnej voľby a presvedčenia. Prejavuje sa v samostatnosti a iniciatívnosti.  
 9. Inštitucionalizované edukačné učenie – uskutočňuje v školských zariadeniach ako organizovaná forma výučby, ktorá sa riadi viac či menej daným obsahom a programom. V týchto formách sú edukanti profesionálne vedení edukátormi.
 10. Neinštitucionalizované edukačné učenie – uskutočňuje sa formami súkromného domáceho  doučovania žiakov, individuálneho štúdia, súkromnej prípravy, formami kurzov, školení a iných vzdelávacích alebo výcvikových aktivít.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady