Vytvorené: 04. 05. 2020 Tlačiť

Procesy podnikovej logistiky sa bezprostredne dotýkajú hodnotovotvorných procesov montáže. Hlavným cieľom procesov podnikovej logistiky je zabezpečiť plynulý materiálový tok.

Logistické procesy je potrebné rozdeliť do troch základných skupín:

 • nákupná a zásobovacia logistika,
 • výrobná logistika,
 • distribučná logistika.

Logistické procesy v podniku sú viazané na viacero oddelení a z toho dôvodu nie je možné ich vo všeobecnosti analyzovať. Potrebné je ich rozdeliť na logistické podprocesy, ktoré súvisia s:

 • nákupnou a zásobovacou logistikou,
 • výrobnou logistikou,
 • distribučnou logistikou.

V nasledujúcej analýze bude venovaná pozornosť len procesom nákupnej, zásobovacej a výrobnej logistike, nakoľko sme sa prevažne sústredili na ne.

Analýza procesov nákupnej logistiky

 • Procesy logistiky nákupu materiálu je riadený oddelením nákupu.
 • Súčasťou procesu sú aj:
  • vlastník procesu logistiky nákupu: vedúci pracovník oddelenia nákupu so sídlom v ...
  • vykonávateľ procesu nákupu: pracovníci nákupu (tzv. nákupcovia) pôsobiaci v ...
 • Vstupy procesu nákupu: materiálové požiadavky, plány nákupu.
 • Výstupy procesu nákupu: zrealizovaný nákup materiálu, analýza plnenia plánov nákupu.
 • Začiatok procesu: informácia o materiálových požiadavkách.
 • Koniec procesu: dodanie materiálu.
 • Kľúčové ukazovatele výkonnosti: finančné ukazovatele plánov nákupu dávajú do pomeru vynaložené finančné prostriedky s plánovanými výdavkami. Analýzou sa zistí plnenie plánov nákupu (ide o informácie citlivého charakteru).

 

Proces objednávania materiálu (nákupná logistika)

 

Nedostatky procesu nákupnej logistiky

Najčastejšie vyskytujúce sa nedostatky spojené s objednávaním a s materiálovými položkami:

 • objednanie nesprávne špecifikovaného materiálu,
 • dodanie nesprávneho množstva alebo nedostatok množstva, chyba na strane dodávateľa,
 • oneskorené dodanie materiálu, chyba na strane dodávateľa,
 • potreba urýchleného dodania materiálu, vznikajú vysoké finančné náklady na zrýchlené dodanie materiálu,
 • dodanie defektného materiálu,
 • nesprávne nastavené hodnoty pre objednávania Floor Stockového materiálu (Lead Time, ROP, Savety Stock),
 • nedostatočná komunikácia a koordinácia pripravovaných a plánovaných projektov,
 • oneskorené ukončenie projektu.

Uvedené spôsobuje posunutie začiatku montáže resp. realizácie činností súvisiacich s konfliktnou materiálovou položkou. Nasleduje objednanie, expresné dodanie materiálu je extrémne finančne náročné, z toho dôvodu dochádza k vysokým nákladom na prepravu.

Zodpovednosť za zabezpečenie materiálu nesie nákupca materiálu. Riadi sa plánom nákupu, ktorý stanovuje centrála v... Plány nákupu sú tvorené z požiadaviek na materiál v predchádzajúcom období. Pracovník nákupu tak musí sledovať výdavky na materiál a zosúladiť plán nákupu s plánovanou montážou. Niekedy tak dochádza k situáciám, kedy pracovník nemôže, resp. nevie že má objednať, pozabudne objednať požadovaný materiál. V takom prípade dochádza k nedostatku materiálu, ktorý sa následne odzrkadlí v procese montáže. Nasledujú prestoje, prípadne realizácia iných činností, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadlí oneskoreným ukončením montáže.

Problematika nákupu sa týka aj systému automatického objednávania, ktorý funguje na princípe preddefinovaných hodnôt ROP, Lead Time... (hodnoty sú nastavené v závislosti od finančnej náročnosti, využiteľnosti, času dodania..., pre jednotlivé Floor Stockové materiálové položky individuálne).

Nastavenie hodnôt v súčasnosti nezodpovedá aktuálnym požiadavkám montáže zohľadňuje predchádzajúce obdobia.

Analýza procesu zásobovacej logistiky

Súčasťou procesu sú:

 • Vlastník procesu zásobovacej logistiky: vedúci pracovník oddelenia distribúcie.
 • Vykonávateľ procesu: pracovník distribúcie.
 • Vstupy procesu: materiál, materiálové požiadavky.
 • Výstupy procesu: materiál.
 • Začiatok procesu: dodanie materiálu.
 • Koniec procesu: vyskladnenie materiálu.
 • Kľúčové ukazovatele výkonnosti: čas potrebný na vyskladnenie materiálu do montáže, vyskladňovanie materiálu je normované prácnosťou. Vyhodnotenie prebieha po realizácií montáže.

 

Činnosti vykonávané v procese zásobovacej logistiky (zásobovacia logistika)

 

Nedostatky procesu zásobovacej logistiky

Členenie vyplýva z predchádzajúcej časti:

 • príjem a kontroau materiálu od dodávateľov,
 • uskladnenie materiálu,
 • vyskladnenie materiálu pre montáž.

Problematika príjmu a kontroly materiálu

Napríklad: 

Zavedený proces nedokáže predchádzať situáciám ako:

 • nedostatok materiálu,
 • nerieši zhodu s typom materiálu,
 • nekontroluje funkčnosť súčastí,
 • nekontroluje správnosť dodaného s objednaným materiálom.

Problematika uskladnenia materiálu

Napríklad:

Uskladnenie materiálu na prvé poschodie je z logistického hľadiska úplne nevyhovujúce. Spôsobuje vysokú prácnosť vykonávaných činností, resp. uskladnenia. Potrebné je premiestniť súčasné skladové priestory do inej, lepšie dostupnej, časti montážnej haly.

Problematika vyskladnenia materiálu pre montáž

Napríklad:

Spôsob vykonávania činností predstavuje najprácnejšiu činnosť pracovníkov skladu. V prípade potreby vyskladniť viacero totožných Pick Listov nie je možné vyskladnenie súčasne, len jednotlivo. Súčasný spôsob vyskladňovania v kombinácií so zlou navigáciou predlžuje vyskladňovanie a zvyšuje prácnosť činností.

Analýza procesu výrobnej logistiky

Súčasťou procesu sú:

 • Vlastník procesu výrobnej logistiky: vedúci pracovník oddelenia distribúcie.
 • Vykonávateľ procesu: pracovník distribúcie.
 • Vstupy procesu: materiál, požiadavka doplnenia materiálu.
 • Výstupy procesu: doplnenie materiálu.
 • Začiatok procesu: požiadavka doplnenia materiálu senior operátorom.
 • Koniec procesu: doplnenie materiálu.
 • Kľúčové ukazovatele výkonnosti: výrobná logistika nemá priame ukazovatele výkonnosti, sledovaný je stav zásob regálových skladov v priestoroch montáže.

 

Postup dopĺňania materiálu do regálových skladov v montážnej hale (výrobná logistika)

 

Nedostatky procesu výrobnej logistiky

Problematika dopĺňania materiálu do regálových skladov v montážnej hale

Napríklad:

Potrebné je zaviesť systematizované dopĺňanie materiálu, nakoľko v súčasnosti často dochádza k nedostatku materiálu v regálových skladoch. Nedostatok je spôsobený systémom dopĺňania, za ktorý zodpovedá senior operátor, súčasný systém zapája do procesu pracovníkov montáže, ktorí by sa mali orientovať len na montáž. K predchádzaniu situácie nedostatku materiálu sa pracovníci montáže pred zásobujú materiálom na lokálnych pracoviskách, čo spôsobuje výkyvy v spotrebe materiálu. Ďalší nedostatok predstavuje nesprávne nastavenie dopĺňaného množstva do regálových skladov.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady