Vytvorené: 23. 09. 2017 Tlačiť

Na konci 8. storočia - prichádzali na územie Slovenska misionári z Franskej ríše.  

 

Okolo roku 800 - vzniklo Nitrianske kniežatstvo a Moravské (Staromoravské) kniežatstvo.

 

Moravské kniežatstvo a Nitrianske kniežatstvo 

 

Začiatkom 9. storočia - sa objavili prvé správy v análoch a kronikách Franskej ríše o východných Slovanoch.

 

Roku 805 - Karol Veľký zakázal vyvážať zbrane do krajín Slovanov a Avarov.

 

Okolo roku 828 - dal vládca Nitrianskeho kniežatstva – Pribina (800-861) vysvätiť kostolík pri Nitre (arcibiskupom Adalramom). Ide o najstarší známy kostol v celom Naddunajsku (Slovensko, Morava, Čechy).

 

Pribina

 

Okolo roku 831 - prijali vládca Moravského kniežactva – Mojmír I. (795-846) a jeho družina kresťansvo.

 

Mojmír I.

 

Roku 833 (pred májom) - Pribina, nitriansky knieža, bol Mojmírom I., kniežaťom Moravy, z Nitry vypudený. Spojením Staromoravského a Nitrianskeho kniežatstva vznikla Veľká Morava, nazývaná neskôr Veľkomoravskou ríšou. Pribina sa uchýlil do Zadunajska k franskému markgrófovi Ratbodovi.

 

Roku 834 - pri delení ríše (západného) rímskeho cisára Ľudovíta I. vo Verdune, dostal bavorský kráľ Ľudovít Nemec celé východné Fransko, ďalej Sasko, Durínsko a barbarské národnosti panstva Avarov.

 

Roku 839 - Ľudovít Nemec, kráľ bavorský, venoval Pribinovi benefícium (majetok) okolo Sály (dnes Zala) v dolnej Panónii pri Blatenskom jazere, kde Pribina začal budovať Nové Mesto (dnes Zalavár v Maďarsku).

 

Rastislav

 

Roku 846 - Ľudovít Nemec, už ako kráľ východofranský, vtrhol na Moravu a zbavil Mojmíra I. vlády, dopomohol Rastislavovi (synovcovi moravského kniežaťa Mojmíra I.), zmocniť sa trónu. Vládcom Nitrianskeho kniežatstva sa stal Rastislavov synovec Svätopluk (840-894).

 

Svätopluk

 

Roku 855 - východofranský kráľ Ľudovít Nemec viedol s malým úspechom vojsko proti Rastislavovi (820-870), kráľovi Moravanov. Ľudovít nedobyl mestá opevnené pevnou hradbou. Na ústupe bol prenasledovaný Rastislavom, ktorý spustošil mnohé miesta na juh od Dunaja.

 

Roku 858 - bol uzavretý mier medzi Veľkou Moravou a Východofranskou markou, ktorej panovníkom bol v tom čase syn kráľa Ľudovíta Nemca Karolman.

 

Roku 861 

- knieža Rastislav žiadal od pápeža Mikuláša I. učiteľov ovládajúcich slovanský jazyk. Neuspel,

- počas vzbury najstaršieho kráľovského syna Karolmana proti otcovi zomrel Pribina. Jeho kniežatstvo zdedil syn Koceľ (833-876).

 

Príchod Konštantína a Metoda podľa Martina Benku

 

Roku 863 - Rastislav požiadal Michala III., cisára Byzantskej ríše, aby mu poslal biskupa a učiteľov, ktorí by v slovanskom jazyku vysvetľovali kresťanské učenie. Na Veľkú Moravu prišli Konštantín, zvaný Filozof a jeho brat Metod, ktorí začali rozsiahlu misijnú kristianizačnú činnosť, pokresťančovanie medzi veľkomoravskými Slovanmi.

 

Konštantín a Metod

 

Roku 864 - Ľudovít Nemec, franský kráľ, v mesiaci auguste vyrazil s mohutnou brannou mocou za Dunaj a obkľúčil Rastislava v hrade, ktorý sa v reči onoho ľudu volal Dowina. V tomto prípade ide nesporne o hrad Devín, ktorý franské vojsko nedobylo a odtiahlo.

 

Roku 867 - svätí bratia Konštantín a Metod odišli z Veľkej Moravy.

 

Roku 868 - pápež Hadrián II. schválil slovienske preklady Sv. Písma a bohoslužobných kníh.

 

Roku 869, 14. 2. - zomrel v Ríme sv. Cyril.

 

Roku 869 

- Pápež Hadrián II. poslal Metoda ako učiteľa k slovanským kniežatám Rastislavovi, Svätoplukovi a Koceľovi,

- vojvoda Karolman sa dvakrát zrazil s vojskami moravského kráľa Rastislava. Karolman bojoval proti Svätoplukovi, synovcovi Rastislava a údelnému kniežaťu v Nitre, bez väčších úspechov. Najmladší syn Ľudovíta Nemca Karol s vojskom napadol na Morave „onú nevýslovnú a všetkým starodávnym nepodobnú Rastislavovu pevnosť“, ale ju nedobyl.

 

Roku 870 

- Metod bol vymenovaný za misijného arcibiskupa a pápežského legáta Slovanov,

- knieža Svätopluk v máji zajal svojho strýca Rastislava a vydal ho Frankom, ktorí ho oslepili a poslali do kláštora, kde zomrel. Karolman vtrhol potom na Moravu, obsadil mestá a hrady, ulúpil kráľovský poklad a ustanovil za správcov tejto krajiny svojich markgrófov.

 

V rokoch 870-873 - arcibiskup Metod bol v internácii (na nútenom pobyte) v južnom Nemecku.
 

Roku 871 - Frankovia uväznili Svätopluka. Na Morave vypuklo protifranské povstanie na čele so Slavomírom. V tom čase Svätopluka prepustili z väzenia a postavili ho na čelo franského vojska, ktoré malo potlačiť vzburu moravského Slavomíra. Svätopluk sa však na Morave dohovoril so Slavomírom a Moravanmi, prešiel na ich stranu, a na čele moravského vojska porazil Frankov. Svätopluk I. (871-894) zasadol na kniežací stolec Moravanov.

 

Roku 874 - bol uzavretý Forchheimský mier medzi Svätoplukom a kráľom Ľudovítom Nemcom.

 

Roku 879 - Svätopluk obsadil české kniežatstvá. Bořivoj z rodu Přemyslovcov bol spolu so svojou manželkou Ľudmilou pokrstený na moravskom Velehrade. Svätopluk tiež obsadil Visliansko v Malopoľsku; jeho knieža bol taktiež pokrstený.

 

Roku 880, v júni - počas prítomnosti arcibiskupa Metoda v Ríme bola schválená slovanská liturgia a vytvorená veľkomoravská cirkevná provincia. Inými slovami, pápež Ján VIII. potvrdil Metodovi moravský arcibiskupský stolec a vysvätil Wichinga za nitrianskeho biskupa.

 

Roku 881 - došlo k bojom medzi starými Maďarmi a franským vojskom pri Viedni a pri Kulmite s ich spríbuzneným kmeňom - Kovármi.

 

Približná mapa jadra a maximálneho rozsahu Veľkej Moravy

 

Roku 883 - Svätopluk vojensky obsadil Panóniu (Zadunajsko).

 

Roku 885, 6. 4. - zomrel arcibiskup Metod. Za svojho nástupcu označil Gorazda.

 

Roku 886 - na Synode moravskej cirkvi prevzalo jej vedenie latinské duchovenstvo, ktoré vyhnalo kňazov slovanskej liturgie do cudziny. Starí Maďari spolu s vojskami východofranského kráľa Arnulfa pustošili kraje Moravanov.

 

Roku 889 - východofranský kráľ Arnulf a ugrofínnski nomádi napadli Moravu. Ich vojsko však bolo po porážkach nútené ustúpiť.

 

Roku 890 

- odišiel (utiekol) biskup Wiching z Veľkej Moravy,

- východofranský kráľ Arnulf odstúpil Svätoplukovi vládu nad Českým vojvodstvom.

 

Roku 892 - východofranské vojská na čele s Arnulfom znovu napadli Svätoplukovu Moravu, ktorú plienili počas štyroch týždňov. Moravu, v spojenectve s kráľom Arnulfom, napadli aj starí Maďari, boli však obkľúčení veľkomoravskými vojskami a len vďaka diplomacii Frankov boli oslobodení.

 

Roku 894, 17. 3. - zomrel Svätopluk I., pochovali ho v kostole Panny Márie. Maďari od východu prešli Dunaj a spustošili Panóniu. Na Svätoplukovo miesto nastúpil Mojmír II.

 

Roku 895 - české kniežatstvá sa odtrhli od Veľkej Moravy a v Regenburgu holdovali východofranskému kráľovi Arnulfovi.

 

Roku 896 - Moravania prijali na územie svojej ríše množstvo starých Maďarov a osadili ich medzi riekami Temeš, Maroš, Kriš a Tisu v dnešnom západnom Sedmohradsku.

 

Roku 898 - medzi Mojmírom II. a Svätoplukom II., synmi Svätopluka I., vznikli rozpory. Svätopluk II. požiadal o pomoc franské vojsko, ktoré však pustošilo moravské územie.

 

Roku 899 - Bavori vtrhli na Moravu a vyslobodili z väzenia knieža Svätopluka II. s jeho družinou a odviedli ich so sebou.

 

Roku 900 - Bavori v spojenectve s Čechmi napadli panstvo Moravanov, kde tri týždne plienili.

 

Roku 901 - na sneme v Rezne uzavreli mier vyslanci Mojmíra II. a vyslanci východofranského kráľa Ľudovíta IV.

 

Roku 902 - starí Maďari napadli Moravanov, boli však porazení a zahnaní na útek.

 

Roku 905 - Moravania opäť porazili starých Maďarov.

 

Roku 906 - starí Maďari napadli Moravu z Panónie a plienili ju.

 

Roku 906 - sa rozložila moc Mojmírovského rodu a rozpadla Veľkomoravská ríša.

 

Roku 907 - vojsko starých Maďarov zvíťazilo nad troma prúdmi bavorského vojska v bitke pri Bratislave. Týmto víťazstvom si zabezpečili hegemóniu (nadvládu) v celom priestore Karpatskej kotliny, ktorú vojensky ovládli v priebehu 10. a prvej polovice 11. storočia. Územie Slovenska sa dostalo do trvalej záujmovej sféry Uhorského štátu, v ktorom ako jeho integrálna súčasť zotrvalo až do roku 1918, keď vznikla Česko-Slovenská republika.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady