Autor: Zdeněk Obdržálek, Kinga Horváthová a kolektív

Vytvorené: 08. 12. 2016 Tlačiť

Potvrdenie splnenia podmienok požadovaných na zabezpečenie kvality vzdelávania poskytovaného školou (vzdelávacou inštitúciou).

Udeľuje sa na základe posúdenia vzdelávacích programov, podmienok ich realizácie a ďalších okolnosti, ktoré poskytujú záruky na zabezpečenie zodpovedajúcej kvality vzdelávania a ďalšej činnosti školy.

V sektore vysokého školstva je akreditácia škôl nevyhnutným predpokladom na uznávanie certifikátov a diplomov jej  absolventom. 

Sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáha zvyšovanie jej úrovne. Posudzuje tiež podmienky, v ktorých sa činnosť uskutočňuje. 

Na vysokých školách pôsobí akreditačná komisia. Zriaďuje ju vláda SR ako svoj poradný orgán a schvaľuje jej  štatút. Má 27 členov, z ktorých tretina je z nevysokoškolských ustanovizní. Vymenúva ich vláda SR na šesť rokov. Akreditácia na vysokej škola sa orientuje najmä na posúdenie spôsobilosti uskutočňovať študijný program a udeľovať absolventom tohto programu zodpovedajúci akademický titul a na predpoklady uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie v príslušnom študijnom odbore. 

Okrem akreditácii vysokých škôl sa realizuje aj akreditácia ustanovizní ďalšieho vzdelávania, ktorá je podmienkou na spôsobilosť vzdelávacej ustanovizne uskutočňovať vzdelávaciu aktivitu v rozličných organizačných normách štúdia (štúdium popri zamestnaní, doplňujúce štúdium, rozširujúce štúdium, špecializačné štúdium a rekvalifikačné štúdium). O akreditácii rozhoduje minister školstva Slovenskej republiky na základe stanoviska Akreditačnej komisie MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie. Akreditačnej komisia je poradný orgán ministerstva. Jej členov vymenúva a odvoláva minister školstva na návrh príslušných ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, profesijných organizácií z radov odborníkov v oblasti ďalšieho vzdelávania. Akreditačná komisia posudzuje spôsobilosť vzdelávacej ustanovizne uskutočňovať vzdelávaciu aktivitu na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom o ďalšom vzdelávaní a predkladá ministerstvu stanovisko na vydanie potvrdenia o akreditácii.

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• Zdeněk Obdržálek, Kinga Horváthová a kolektív, Organizácia a manažment školstva (Terminologický a výkladový slovník), Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Svornosť, a. s., Breatislava, ISBN 80-10-00022-1.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady