Autor: Zdeněk Obdržálek, Kinga Horváthová a kolektív

Vytvorené: 08. 12. 2016 Tlačiť

Potvrdenie splnenia podmienok požadovaných na zabezpečenie kvality vzdelávania poskytovaného školou (vzdelávacou inštitúciou).

Udeľuje sa na základe posúdenia vzdelávacích programov, podmienok ich realizácie a ďalších okolnosti, ktoré poskytujú záruky na zabezpečenie zodpovedajúcej kvality vzdelávania a ďalšej činnosti školy.

V sektore vysokého školstva je akreditácia škôl nevyhnutným predpokladom na uznávanie certifikátov a diplomov jej  absolventom. 

Sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáha zvyšovanie jej úrovne. Posudzuje tiež podmienky, v ktorých sa činnosť uskutočňuje. 

Na vysokých školách pôsobí akreditačná komisia. Zriaďuje ju vláda SR ako svoj poradný orgán a schvaľuje jej  štatút. Má 27 členov, z ktorých tretina je z nevysokoškolských ustanovizní. Vymenúva ich vláda SR na šesť rokov. Akreditácia na vysokej škola sa orientuje najmä na posúdenie spôsobilosti uskutočňovať študijný program a udeľovať absolventom tohto programu zodpovedajúci akademický titul a na predpoklady uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie v príslušnom študijnom odbore. 

Okrem akreditácii vysokých škôl sa realizuje aj akreditácia ustanovizní ďalšieho vzdelávania, ktorá je podmienkou na spôsobilosť vzdelávacej ustanovizne uskutočňovať vzdelávaciu aktivitu v rozličných organizačných normách štúdia (štúdium popri zamestnaní, doplňujúce štúdium, rozširujúce štúdium, špecializačné štúdium a rekvalifikačné štúdium). O akreditácii rozhoduje minister školstva Slovenskej republiky na základe stanoviska Akreditačnej komisie MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie. Akreditačnej komisia je poradný orgán ministerstva. Jej členov vymenúva a odvoláva minister školstva na návrh príslušných ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, profesijných organizácií z radov odborníkov v oblasti ďalšieho vzdelávania. Akreditačná komisia posudzuje spôsobilosť vzdelávacej ustanovizne uskutočňovať vzdelávaciu aktivitu na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom o ďalšom vzdelávaní a predkladá ministerstvu stanovisko na vydanie potvrdenia o akreditácii.

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• Zdeněk Obdržálek, Kinga Horváthová a kolektív, Organizácia a manažment školstva (Terminologický a výkladový slovník), Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Svornosť, a. s., Breatislava, ISBN 80-10-00022-1.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady