Vytvorené: 30. 04. 2014 Tlačiť

a)-Hodnotenie je jedným z účinných nástrojov, ktorý pomáha dosahovať stanovené výchovné a vzdelávacie ciele.

Ak ho chápete ako proces poznávania a posudzovania žiaka, jeho vedomostnej úrovne, pracovnej a učebnej činnosti, jej prejavov a výsledkov, tak prispieva k celkovej regulácii učebného procesu.

V matematike hodnotíme:

 • Kvalitu a rozsah vedomostí žiaka, a to: znalosť faktov, všeobecné vedomosti, osvojenie metódy práce v matematike, schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a návyky.
 • Vývoj osobnosti žiaka, najmä jeho poznávacích schopností, a to: správnosť logického myslenia, samostatnosť, kritickosť a aktivitu, správne matematické vyjadrovanie. Okrem toho sa má prihliadať na pozorovacie schopnosti, pamäť, predstavivosť, pozornosť, na vzťah žiaka k matematike a pod.

S predmetom hodnotenia sú úzko späté jeho kritériá. Pedagogický slovník uvádza základné kritériá na hodnotenie prospechu žiaka: úplnosť - hĺbku - uvedomenosť - trvalosť osvojenia vedomostí, zručností a návykov, ktoré stanovujú učebné osnovy.

Základným hľadiskom, ktorým sa riadi učiteľ keď hodnotí vedomosti žiakov, je predovšetkým ich rozsah. Učiteľ pozoruje, či žiak ovláda celé učivo predpísané osnovami, alebo či sú v jeho vedomostiach medzery. Dôležitým meradlom pri hodnotení prospechu žiaka je aj to, do akej hĺbky chápe učivo a ako vie nadobudnuté vedomosti použiť v praxi. 

b)-Klasifikácia je výsledným aktom hodnotiaceho procesu. Klasifikujeme podľa kritérií a formou, ako ich predpisuje klasifikačný poriadok.

Klasifikácia prospechu je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Jej cieľom je vyjadriť príslušným klasifikačným stupňom vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré si žiaci osvojili, a podnecovať ich záujem o dopĺňanie a upevňovanie získaných vedomostí, zručností a návykov a zvládnutie širšej problematiky predmetu. Najčastejšou formou hodnotenia  je hodnotenie klasifikačnými stupňami.  U nás je na hodnotenie prospechu zavedená päťstupňová klasifikačná stupnica, a preto rozšírená klasifikačná stupnica o rôzne plus, mínus, výkričník a pod., odporuje prepisom a sťažuje klasifikáciu.

Metódy kontroly dosiahnutých výsledkov ↓

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady