Korektor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 11. 10. 2020 Tlačiť

Test obsahuje 40 otázok. Otázky 34, 36, 39 a 40 sú vynechané schválne.

1. Odpor rezistora v obvode striedavého prúdu sa nazýva

a) kapacitancia 

b) impedancia

c) rezistancia

d) induktancia

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

2. Fázový posun medzi napätím a prúdom v obvode s rezistanciou je

a) 90 stupňov

b) 0 stupňov

c) 45 stupňov

d) -90 stupňov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

3. Fázový posun medzi napätím a prúdom v obvode s cievkou je

a) 90 stupňov

b) 0 stupňov

c) 45 stupňov

d) 180 stupňov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

4. Odpor cievky v obvode striedavého prúdu sa nazýva

a) kapacitancia

b) impedancia

c) rezistancia

d) induktancia

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

5. Jednotkou induktancie je

a) ohm

b) farad

c) coulomb

d) ampér

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

6. Jednotka kapacitancie je

a) ohm 

b) farad

c) coulomb

d) volt

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

7. Induktancia sa vypočíta

a) XL = w × L

b) XL = w / L

c) XL = 1 / (w × L)

d) XL = L / w

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

8. Pre kapacitanciu platí

a) Xc = 1 / (w × C)

b) Xc = w × C

c) Xc = C / w

d) Xc = w / C

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

9. Odpor zloženého obvodu s RLC v sérii v obvode striedavého prúdu sa nazýva

a) kapacitancia

b) impedancia

c) rezistancia

d) induktancia

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

10. Na veľkosť impedancie obvodu s RLC v sérii vplýva len veľkosť

a) rezistancie a kapacitancie

b) rezistancie a reaktancie

c) rezistancie a induktancie

d) induktancie a kapacitancie

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

11. Pre napätia v obvode s RLC v sérii platí UL = Uc. Fázový posun medzi napätím a prúdom potom je

a) < 0 rad

b) > 0 rad

c) = 0 rad

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

12. Pre napätia v obvode s RLC v sérii platí UL < Uc. Fázový posun medzi napätím a prúdom

a) < 0 rad

b) > 0 rad

c) = 0 rad

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

13. Pre napätia v obvode s RLC v sérii platí UL > Uc. Fázový posun medzi napätím a prúdom potom je

a) < 0 rad

b) > 0 rad

c) = 0 rad

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

14. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Pri sériovom spojení RLC prechádza všetkými prvkami rovnaký elektrický prúd i.

b) Obvod striedavého prúdu s RLC v sérii charakterizuje impedancia Z.

c) Ak je frekvencia striedavého prúdu rovnaká ako frekvencia vlastných kmitov obvodu - nastáva rezonancia.

d) Pri rezonancii obvodu RLC v sérii je impedancia obvodu maximálna a prúd je minimálny.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

15. U = 220 V v spotrebiteľskej sieti je

a) amplitúda napätia

b) efektívna hodnota napätia

c) stredná hodnota napätia

d) konštantná hodnota napätia

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

16. Pre výkon striedavého prúdu v obvode s odporom platí vzťah

a) P = Um × Im

b) P = R × Im × Im

c) P = U × I

d) P = R × Um × Um

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

17. Vyberte nesprávne tvrdenie

a) Výkon v obvode jednosmerného prúdu udáva energiu premenenú na teplo za jednotku času.

b) Okamžitá hodnota výkonu v obvode striedavého prúdu sa mení s frekvenciou tri krát väčšou ako prúd v tomto obvode.

c) Stredná hodnota výkonu v obvode striedavého prúdu v priebehu periódy je rovná polovici maximálnej hodnoty výkonu.

d) Efektívne hodnoty striedavého prúdu a napätia sú hodnoty jednosmerného prúdu, ktorý má v obvode s odporom rovnaký výkon ako daný striedavý prúd.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

18. Generátor striedavého prúdu nepracuje na princípe

a) rotácie závitu v magnetickom poli

b) rotácie magnetu v okolí cievky

c) elektromagnetickej indukcie

d) usmernenia napätia

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

19. Stator trojfázového alternátora je tvorený

a) rotujúcim magnetom

b) troma cievkami

c) elektromagnetom

d) rotujúcimi cievkami

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

20. Indukované napätia v cievkach trojfázového alternátora sú fázovo posunuté o

a) 0 stupňov

b) 60 stupňov

c) 120 stupňov

d) 90 stupňov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

21. Súčet napätí na cievkach trojfázového alternátora v ktoromkoľvek časovom okamihu je

a) 220 V

b) 380 V

c) 0 V

d) 400 V

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

22. Rozvod napätia z trojfázového alternátora v technickej praxi je tvorený

a) troma fázovými a jedným nulovacím vodičom

b) troma fázovými vodičmi

c) šiestimi vodičmi

d) fázovým a nulovacím vodičom

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

23. Medzi ľubovoľnými fázovými vodičmi v spotrebiteľskej rozvodnej sieti je

a) fázové napätie

b) u = 380 V

c) u = 220 V

d) združené napätie

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

24. Medzi fázovými vodičmi a nulovacím vodičom v spotrebiteľskej rozvodnej sieti je

a) fázové napätie

b) u = 380 V

c) u = 220 V

d) združené napätie

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

25. Ak je elektrický obvod spotrebiča spojený do hviezdy, spotrebič je k rozvodnej sieti pripojený

a) dvoma vodičmi

b) troma vodičmi

c) štyrmi vodičmi

d) šiestimi vodičmi

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

26. Ak je elektrický obvod spotrebiča spojený do trojuholníka, spotrebič je k rozvodnej sieti pripojený

a) dvoma vodičmi

b) troma vodičmi

c) štyrmi vodičmi

d) šiestimi vodičmi

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

27. Stator elektromotora na trojfázový prúd je zdrojom

a) nestacionárneho magnetického poľa

b) stacionárneho magnetického poľa

c) elektrického poľa

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

28. Fyzikálny princíp činnosti transformátora je založený na

a) elektromagnetickej indukcii

b) usmernení striedavého napätia

c) zosilnení napätia

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

29. Pomer napätí na sekundárnej a primárnej cievke transformátora nie je rovný

a) transformačnému pomeru

b) pomeru počtu závitov primárnej a sekundárnej cievky

c) pomeru počtu závitov sekundárnej a primárnej cievky

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

30. Základná rovnica transformátora je

a) U2 / U1 = N2 / N1

b) U2 / U1 = N1 / N2

c) U1 / U2 = N2 / N1

d) U2 / N1 = N2 / U1

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

31. Pri transformácii nahor pre počet závitov na sekundárnej a primárnej cievke a transformačný pomer platí

a) N2 > N1, k > 1

b) N2 < N1, k < 1

c) N2 = N1, k > 0

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

32. Pri transformácii nadol pre počet závitov na sekundárnej a primárnej cievke a transformačný pomer platí

a) N2 > N1, k > 1

b) N2 < N1, k < 1

c) N2 = N1, k > 0

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

33. Pre transformáciu prúdov v porovnaní s napätiami platí

a) U2 / U1 = I1 / I2

b) U2 / U1 = I2 / I1

c) U1 / U2 = I1 / I2

d) U2 / I2 = I1 / U1

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

34

a)

b)

c)

d)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

35. Elektrickú energiu prenášame do väčších vzdialeností

a) pod nízkym napätím

b) pod vysokým napätím

c) prúd musí mať veľké hodnoty

d) v akumulátoroch

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

36

a)

b)

c)

d)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

37. Veľkosť kapacitancie je

a) nepriamo úmerná aj kapacite obvodu aj frekvencii striedavého prúdu

b) nepriamo úmerná kapacite obvodu a priamo úmerná frekvencii striedavého prúdu

c) priamo úmerná aj kapacite obvodu aj frekvencii striedavého prúdu

d) priamo úmerná kapacite obvodu a nepriamo úmerná frekvencii striedavého prúdu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

38. Reaktancia charakterizuje vlastnosti tej časti obvodu striedavého prúdu, v ktorej sa

a) nenachádza kondenzátor

b) nenachádza cievka

c) elektromagnetická energia nemení na teplo

d) elektromagnetická energia mení na teplo

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

39

a)

b)

c)

d)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

40

a)

b)

c)

d)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady