Výchova a vzdelávanie dospelých, ciele, cieľová štruktúra, hlavný cieľ, čiastkové ciele, obsah, vzdelávacie podujatia; formy, metódy a prostriedky :)

Vytvorené: 17. 07. 2020 Tlačiť

Proces formovania osobnosti dospelého človeka.

Výchova a vzdelávanie dospelých je súčasťou celospoločenského výchovno-vzdelávacieho systému, nadväzuje na výchovu a vzdelávanie poskytované deťom a mládeži v rodine, v škole, v spoločenských, kultúrnych, záujmových, športových a náboženských organizáciách a vytvára s nimi kontinuálne prepojenie v smere celoživotnej výchovy a vzdelávania.

Cieľom výchovy a vzdelávanie dospelých je všestranný harmonický rozvoj dospelých, rozvíjanie ich:

 • všeobecného vzdelania,
 • odborného vzdelania, špecializácie, kvalifikácie a rekvalifikácie, inovácie vzdelania,
 • sociálnych schopností a zručností, t.j. zodpovednosti, rozhodovania, spolupráce, komunikácie, empatie, práce s informáciami, tvorivosti, predvídavosti, perspektívnosti, uplatnenia kompetencií v občianskom a spoločenskom živote,
 • jazykového vzdelania,
 • vlastnej osobnosti, prehlbovania vzdelanosti, kultúrnosti, svetonázoru, morálky, duchovného života, uplatňovania vedeckej, pracovnej, ekonomickej, právnej, ekologickej, telesnej a estetickej výchovy, 

ktoré vplývajú na formovanie osobného spôsobu života a životnej filozofie dospelého človeka.

Ciele výchovy a vzdelávanie dospelých

Cieľovou štruktúrou sa chápu želateľné znaky a zmeny osobnosti, ktoré chce výchova a vzdelávanie dospelých jednotlivcov a kolektívov dosiahnuť.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávanie dospelých je cieľavedomé utváranie, formovanie dospelých, ich optimálne uplatnenie v ekonomickom živote spoločnosti, hlavne v profesionálnej sfére prostredníctvom pracovných výkonov, ako aj ich ovplyvňovanie v mimopracovnom občianskom, spoločenskom živote na riadení spoločnosti, ako aj v kvalite ich osobného individuálneho života.

Čiastkové ciele výchovy a vzdelávanie dospelých smerujú do oblasti získania nových vedomostí, medzipredmetových súvislostí a vzťahov, vedeckých objavov, rozvoja požadovaných zručností a vlastností v profesionálnom, sociálnom aj osobnom živote, osvojenia si požadovaných návykov, rozvoja nových schopností, rozvoja alebo zmeny postojov rozvíjania presvedčení, rozvoja želateľných vlastností.

Obsahom výchovy a vzdelávanie dospelých sa rozumejú všetky druhy podnetov, činností, vplyvov pôsobenia, ktoré spoločnosť, spoločenské skupiny alebo jednotlivci uplatňujú aby u iných ľudí al u seba vypestovali želateľné vlastnosti, znaky, črty alebo iné zmeny osobnosti. Konkretizácia obsahu sa potom premieta do:

 • projektov,
 • učebných plánov,
 • kníh,
 • učebných materiálov,
 • učebných pomôcok,
 • konkrétnych kurzov, seminárov, cvičení, inštruktáží, konzultácií, samostatného štúdia a ďalších foriem, ktoré sa vo výchove a vzdelávaní dospelých realizujú.

Pri stanovení cieľov a obsahu výchovy a vzdelávanie dospelých vo vzdelávacích podujatiach rozmanitých organizácií, štátnych, podnikových i súkromných, prevláda v súčasnosti odborný profesionálny prístup k novým poznatkom, ich aplikácií i vo výcviku v zručnostiach.

Vzdelávacie podujatia majú a výchovný formatívny význam v oblasti výmeny názorov a skúseností, konfrontácie teórie s praxou, nových pohľadov na realitu, perspektívy i prognózy vo výchove a vzdelávaní dospelých.

Formy, metóy a prostriedky výchovy a vzdelávanie dospelých rešpektujú osobnosti a špecifiká dospelých pri vzdelávaní. Ich vývin a zrenie, ktoré vyplývajú z rozličných pracovných a životných skúseností, z motivácie dospelých, zo snahy o sebarealizáciu a osobnostný rast, zo spôsobov učenia a pamäti a prispôsobujú im výchovné a vzdelávacie formy, metódy a prostriedky hromadného vyučovania, skupinového i individuálneho vyučovania a učenia.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
• Organizácia a manažment školstva [56], viac na Zdroje informácií 1.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady