Autor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 10. 01. 2017 Tlačiť

1. Nakreslite schému zapojenia priameho riadenia jednočinného pneumatického valca. Schému zapojte.   

2. Nakreslite schému zapojenia nepriameho riadenia jednočinného pneumatického valca. Schému zapojte.   

3. Nakreslite schému zapojenia priameho riadenia dvojčinného pneumatického valca. Schému zapojte.   

4. Nakreslite schému zapojenia nepriameho riadenia dvojčinného pneumatického valca. Schému zapojte.   

5. Nakreslite schému a zapojte jednočinný valec, ktorého vysúvanie budete ovládať logickou funkciou AND.  

6. Nakreslite schému a zapojte jednočinný valec, ktorého vysúvanie budete ovládať logickou funkciou OR. 

6.5. Akým spôsobom realzujete v pneumatike funkciu NOT? 

7. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zapojenie, pri ktorom vysúvanie jednočinného valca budete ovládať funkciou NAND.

8. Nakreslite schému zapojenia nepriameho riadenia dvojčinného pneumatického valca. V zapojení regulujte rýchlosť vysúvania a zasúvania valca škrtiacimi ventilmi. Schému zapojte.   

9. Nakreslite schému zapojenia nepriameho riadenia dvojčinného pneumatického valca. Automatické cyklické vysúvanie a zasúvanie valca realizujte koncovými spínačmi. Schému zapojte.   

10. Nakreslite schému zapojenia riadenia jednočinného pneumatického valca. Jeho vysúvanie riaďte z dvoch miest pomocou spracovateľskej funkcie. Schému zapojte.   

11. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zadanie:

Podávač obrobkov.

12. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zadanie:

Dávkovač PVC granúl.

Zostrojte zariadenie na poloautomatické dávkovanie žltých, červených a modrých PVC granúl do miešača lisovacieho zariadenia. Pracovník zariadenia obsluhuje dávkovače stlačením tlačidiel, ktoré otvoria klapku požadovaného zásobníka na 5 sekúnd.  

 

13. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zadanie:

Uzatváranie ventilu.

Dvojčinným motorom bude dvojpolohovo ovládaný uzatvárací ventil potrubia. Pri stlačení tlačidla dôjde k otvoreniu, po uvoľnení k uzatvoreniu ventilu.

14. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zadanie:

Triedenie brikiet.

Horúce a vychladené brikety sú triedené do dvoch kontajnerov pomocou pneumatického zariadenia. Zo vstupného dopravníka sú horúce brikety presúvané horným dopravníkom, vychladené dolným dopravníkom. Po stlačení tlačidla sa nastaví piest triediča do vysunutej polohy, brikety odchádzajú horným dopravníkom. Po uvoľnení tlačidla sa piest zasunie, brikety odchádzajú spodným dopravníkom. 

15. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Darčekové balenie fliaš.

16. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zapojenie:

Triedičku balíkov podľa veľkosti.

17. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zapojenie:

Otváranie a zatváranie dverí jedným tlačidlom.

18. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zapojenie:

Zapojenie s AND a rýchloodvzdušňovacím ventilom, urýchlené zasúvanie.

19. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zapojenie:

Automatické zasúvanie kvádrov do zásobníka.

20. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zapojenie:

Riadenie raziaceho zariadenia z dvoch miest.

21. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zapojenie:

Riadenie raziaceho zariadenia bezpečnostné.

22. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zapojenie:

Posúvanie valcov 1A+ 2A+ 1A– 2A–.

23. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zapojenie:

Posúvanie valcov 1A+ 2A+ 2A– 1A–.

24. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Kontrola dodávky v čase.

Po začiatku smeny má linkový zamestnanec 35 sekúnd na vychystanie a posunutie výrobku na dopravníkový pás. Ak to nestihne, musí byť o tom informovaný jeho vedúci, ktorý následne príde opäť spustiť cyklickú prevádzku.

25. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Balenie mäsa.

26. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Cyklický pohyb dosky stola.

27. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Preprava rožkov.

28. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Kontrola povrchu výrobkov CCD kamerou.


29. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Otváranie a zatváranie chladničky.


30. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Polohovanie gulôčok.

31. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Premiestňovanie tesnenia.


32. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Presúvanie kvádra.


33. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Triedenie balíkov.


34. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Umývanie fliaš.


35. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Balenie výrobkov do krabíc.


36. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Výrobná linka na PVC mištičky.

37. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Presúvanie krabíc dopredu dozadu.

38. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Presúvanie krabíc jedným smerom.

39. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Zatváranie fliaš vrchnákom.

40. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Otváranie a zatváranie okien.

 

41. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Posúvanie kocky. 

V drevenom ráme štvorcového tvaru posúvajte kocku nekonečne dookola.

 

42. Vytvorte zapojenie pre:

Kombinované dávkovanie granúl z troch zásobníkov.

V zásobníkoch sú granuly žltej, červenej a modrej farby. Vhodné dávkovanie sa ma zvoliť automaticky, t.j. po stlačení požadovanej farby. Okrem troch základných sú ešte požadované oranžová a fialová. Oranžová farba vznikne zmiešaním žltých a červených, fialová zmiešaním modrých a červených granúl. 

 

43. Vytvorte zapojenie:

Kaliaca pec s počítadlom. 

Zostrojte automatické zariadenie pre postupné zasúvanie obrobkov do kaliacej pece. Automatický podávač má dva valce. V prvom kroku prvý valec umiestni na kovovú mriežku 5 obrobkov, v druhom kroku druhý valec zasunie mriežku s 5 obrobkami do kaliacej pece.    
 
44. Vytvorte zapojenie:

Dávkovač 3 výrobkov.

 
 
45. Vytvorte zapojenie:
 

a) Dávkovač PVC granúl z dvoch kontajnerov,

b) Dávkovač PVC granúl z dvoch kontajnerov inak. 

 
 
46. Vytvorte zapojenie:

a) Lisovanie pomocou časového spínača,

b) Lisovanie pomocou tlakového ventilu.

 
 
47. Vytvorte zapojenie:

Jednoduché miešanie farieb.

 
 
49. Vytvorte zapojenie:

Jednoduché použitie prísavky a ejektora.

 
 
50. Vytvorte zapojenie:

Spomalenie vysunutia valca.

 

51. Vytvorte zapojenie:

a) Lepenie dosiek s otvormi,

b) Lepenie dosiek so zárezmi.

 

52. Podľa fotografie nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Rozťahovanie pružín.

 

 

53. Podľa fotografie nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Zváracie pracovisko.

  

81. Vypočítajte príklad

Vypočítajte, ako sa zmení absolútny tlak vzduchu p1 = 101 325 Pa zmenou objemu V1 = 1 m3 na objem V2 = 0,5 m3 => p2 = ?

 

82. Vypočítajte príklad

Vypočítajte, ako sa zmení objem vzduchu V1 = 100 m3 zvýšením teploty T1 = 0 °C na teplotu T2 = 20 °C => V2 = ? 

 

83. Vypočítajte príklad

Vypočítajte, ako sa zmení tlak vzduchu p1 = 0,2 MPa zvýšením teploty T1 = 20 °C na teplotu T2 = 80 °C => p2 = ?

 

84. Vypočítajte príklad

Pneumatický valec je vystavený 6 barom. Účinnosť valca je 85 %. Piest má priemer D = 50 mm, piestnica má priemer d = 20 mm.

Vypočítajte silu na piest F
a) pri vysunutí a
b) pri zasunutí valca.

 

85. Vypočítajte príklad

Zistite teoretický priemer dvojčinného pneumatického valca, ktorý musí pri tlaku vzduchu 0,6 MPa vyvinúť silu 1x600 N. 

Účinnosť pneumatických valcov sa pohybuje v intervale 80÷95, pneumatické valce spoločnosti SMC sa vyrábajú v priemeroch ...32, 40, 50, 63, 80, 100 mm...

 

86. Aký je vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou ideálneho plynu?

 

87. Vypočítajte príklad

Ako sa zmení objem ideálneho plynu, keď sa jeho termodynamická teplota zväčší dvakrát a tlak sa zvýši o 25 %?

 

88. Čo sú izodeje?

 

89. Vypočítajte príklad

Aký veľký objem bude mať 30 litrov vzduchu, ak pri tej istej teplote zvýšime jeho tlak zo 72 kPa na 75 kPa?

 

90. Vypočítajte príklad

Hustota vzduchu za normálnych podmienok je ρ1 = 1,3 kg.m-3. Aká bude hustota vzduchu, ak ho za normálnych podmienok ohrejeme na 30 oC (množstvo vzduchu sa nemení).

 

91. Vypočítajte príklad

Plyn uzavretý v nádobe s pohyblivým piestom sa pri stálom tlaku zohrial z 22 oC na teplotu 49 oC. O koľko % sa zväčšil jeho objem?

 

92. Vypočítajte príklad

Pri závodoch Formuly 1 sa teplota vzduchu v pneumatikách zvýšila zo 19 oC na 79 oC. Ako sa zmení tlak v pneumatike, keď bola pôvodne nahustená na 240 kPa. Prečo je pred ostrým štartom zaradené „zahrievacie kolo“ (vnútorný objem pneumatiky sa nemení)?

 

93. Vypočítajte príklad

Tlak plynu v uzavretej nádobe pri teplote 11 oC je 189 kPa. Aká bude teplota tohto plynu, ak sa jeho tlak zvýši na 1 MPa?

 

94. Vypočítajte príklad

Tlak plynu pri teplote 20 oC je 107 kPa. Aký bude jeho tlak, ak sa jeho teplota zvýši na 150 oC ?

 

95. Aký dej je zapísaný v tabuľke?

 

96. Vypočítajte príklad

Objem plynu 25 litrov má tlak 1 kPa. Aký bude jeho tlak, ak zmenšíme jeho objem na 20 % z pôvodného objemu?

 

97. Vypočítajte príklad

Nádoba tvaru valca dlhá 30 cm je uzavretá pohyblivým piestom. V nádobe je uzavretý plyn pri tlaku 0,5 MPa. Určite jeho tlak, ak sa zväčší vnútorný objem nádoby posunutím piesta o 10 cm.

 

98. Vypočítajte príklad

Para je napustená do valca parného stroja pri stálom tlaku 3 MPa. Zdvih piesta je 0,3 m a príslušná zmena objemu je 9.10-3m3. Akú prácu vykoná para pri jednom zdvihu? Akou tlakovou silou pôsobí para ma piest?

 

801. Pomenujte súčiastky zapojenia zobrazeného na pneumatickej schéme nižšie. 

 

901. Pomenujte súčiastky zapojenia zobrazeného na pneumatickej schéme nižšie. Ako funguje zapojenie nakreslené na schéme nižšie?

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady