Vytvorené: 18. 08. 2015 Tlačiť

 
V minulosti - jeden z prvých spôsobov, ktorým sa človek vyjadril k problematike bytia, možnosti poznať svet, svoj vzťah k svetu a jeho existencii, bol mýtus. 
Okolo roku 2000 p.n.l. - v Kanaáne[1] vznikol judaizmus
Okolo roku 1750 p.n.l. - v Indii vznikol hinduizmus. 
Filozofia v antickom Grécku
 • sa svojím záujmom sústreďovala:
  • v predsokratovskom období na prírodu,
  • u sofistov a Sokrata na človeka - občana,
  • v klasickom období u Platóna a Aristotela na metafyziku.
Materialistickú líniu reprezentoval Demokritos svojou atomistickou teóriou a idealistickú líniu Platón myšlienkou nemennej podstaty sveta - sveta večných ideí. Z Demokritovej teórie vychádzal Epikuros. Aristoteles vniesol do filozofie špecifický moment, keď sa pokúsil zovšeobecniť celý vtedajší vývoj myslenia,
 • zahŕňala všetko vtedajšie poznanie[2]
V tej dobe vznikla ontológia, ktorej zakladateľom bol Parmenides. Jeho žiakom bol Zenón z Eley. Pytagoras vychádzal z myšlienky, že základom všetkého je číslo. Herakleitos z Efezu považoval za pralátku večný oheň v tele[3].   
Do roku 643 p.n.l. - až do moslimskej invázie zo západu uznávali peržania náboženstvo - zoroastrizmus, ktorého zakladateľom bol prorok Zaratuštra[4]
V rokoch 551-479 p.n.l. - žil Konfucius, zakladateľ konfucianizmu - filozofickej školy, a vierovyznania zároveň, starej Číny. 
Okolo roku 500 p.n.l. - v Indii vznikol budhizmus
Roku 400 p.n.l. - založil v Číne filozof Lao-c´ taoizmus
V rokoch 336-31 p.n.l., v helenistickom období antického Grécka - sa filozofia sústreďovala na problémy individuálnej etiky, na človeka ako jednotlivca. V tomto období už silneli náboženské a mystické tendencie. Celá grécka filozofia pripomína súčasnú filozofiu. Hlavným predstaviteľom novoplatonizmu bol Plotinos. 
Okolo roku 30 - do tohto obdobia sú datované počiatky ranného kresťanstva, ktoré vzniklo v Jeruzaleme. Zakladateľom kresťanskej filozofie sa stal Augustinus Aurelius.   
V 2. storočí - bol predstaviteľom rímskeho stoicizmu rímsky cisár Marcus Aurelius. 
Okolo roku 600 
- kvôli odlíšeniu miestnych náboženstiev od budhizmu, ktorý sa začal v Japonsku udomácňovať, vznikol pojem šintoizmus,
- do tohto obdobia sú datované počiatky islamu, ktorý vznikol v meste Mekka[5].
Známymi predstaviteľmi arabskej filozofie boli: Avicenna a Averroes. 
V stredoveku - sa filozofické myslenie vyvíjalo na pozadí náboženskej viery v zjavenie. Dominantou stredovekej filozofie bol človek a jeho vzťah k Bohu. Filozofické pravdy boli  podriadené  teologickým pravdám.Predstavitelia tejto doby boli: Anselm z Canterbury, Peter Abélard, Tomáš Akvinský a Mikuláš Kuzánsky.  
Okolo roku 1500 - do tohto obdobia sú datované počiatky sikhizmu[6]
Renesančná filozofia - nastoľovala otázky človeka, sveta, Boha a vzájomných vzťahov medzi nimi. Prelínali sa tu filozofické problémy s prírodovedou, štátoprávnymi, etickými a náboženskými problémami. Nastal výrazný príklon k pozemskému životu, jeho krásam a potrebám. Vo Florencii v tej dobe žil renesančný politický mysliteľ Niccolo Machiavelli.  
Novoveká filozofia 17. storočia - sa sústreďovala na gnozeologické a metodologické otázky[7]. V tomto období sa riešil spor empirizmu a racionalizmu a objavili sa hlbšie úvahy o postavení a slobode človeka ako občana. K predstaviteľom tohto obdobia patrili: Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume, Charles-Louis Montesquieu a Slovák Ján Bayer. Zakladateľom novovekého racionalizmu bol René Descartes, jeho pokračovateľom sa stal Baruch Spinoza.  
 
Filozof vyučujúci v planetáriu v 18. storočí
V období osvietenstva v 18. storočí - sa záujem sústreďoval na spoločenskú problematiku a na liberalistické chápanie človeka ako svojbytného indivídua. Prezentovala sa nová hierarchia hodnôt, dôraz sa kládol na rozum, vzdelanie[8] a pokrok. K predstaviteľom francúzskeho osvietenstva patrili: Jean-Jacques Rousseau a Paul Holbach. Vedúcou osobnosťou francúzskych encyklopedistov bol Denis Diderot. 
Nemecký klasický idealizmus - dôkladne rozobral úlohu filozofie. Pre Immanuel Kanta bola filozofia vedou o princípoch poznania a konania, Georg Wilhem Friedrich Hegel zavŕšil vývin celého klasického racionalizmu. 
Medzi známych vtedajších nemeckých filozofov patrili: Gottfried Wilhelm Leibniz a Johann Gottlieb Fichte. 
V poklasickom období, v 19. storočí - sa filozofia rozpadla na rôzne smery a ťažko určíme dominantu tohto obdobia. Filozofia stratila svoje výsadné pozície, pohltila ju veda. Ostala jej len úloha vytvárať na základe ostatných vied jednotný názor na svet - scientistická orientácia. Ako reakcia na pohltenie filozofie vedou silneli protiscientistické prúdy, ktoré boli orientované antropologicky. Špecifickosť filozofie hľadali v iracionálnej oblasti súcna. Napríklad: zakladateľ pozitivizmu a sociológie Auguste Comte, politický ekonóm a zakladateľ teórie socializmu Karl Marx, jeho blízky spolupracovník Friedrich Engels, Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer a Slovák Ľudovít Štúr. 
Zmeny v postavení filozofie, zmeny v chápaní jej možností, funkcií, tém doviedli modernú filozofiu 20. storočia do štádia, keď jednotlivé filozofické smery, školy možno len ťažko začleniť pod súhrnné pojmy[9]. Predstaviteľmi modernej filozofie boli: Edmund Husserl, Henri Bergson, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Pierre Teilhard de Chardin, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Rudolf Carnap, Karl Raimund Popper, Theodor Adorno, Tomáš Garrigue Masaryk a Slovák Svätopluk Štúr.
 
Je dobré vedieť, že:
- najstaršie náboženské texty sú rituálne texty egyptských kráľov a boli napísané pred viac ako 4 400 rokmi.
[1] Nachádza sa na území Izraela.
[2] S rastom poznania dochádzalo k postupnému vyčleňovaniu jednotlivých špeciálnych vied z filozofie. Najskôr sa oddelili prírodné vedy, neskôr spoločenské.
[3] Vyjadroval sa v básničkách.
[4] Tiež Zarathurstra alebo Zoroaster.
[5] V Saudskej Arábii.
[6] Vznikol na území severnej Indie a Pakistanu.
[7] Metódy vedeckého poznania.
[8] Tiež osvetu.
[9] Tak ako napríklad scientizmus a antropologizmus.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady