Vytvorené: 02. 01. 2014 Tlačiť

Pred 500 000 rokmi - živočíšny prapredok človeka sa bránil proti chorobám a následkom úrazov rozličnými neuvedomenými zásah­mi. Tento prvotný stupeň vývoja me­dicíny možno označiť za primitívne inštinktívne liečiteľstvo.
Pred 300 000 rokmi - poddruhy homo sapiens uplatňovali pri záchrane zdravia a ži­vota už aj účelné liečiteľské zásahy, podmienené pokračujúcim rozvojom ľudského myslenia a poznania. Pri­tom využívali prírodné zdroje, najmä rastliny a ústroje zvierat. Tak vzniklo prírodné racionálne liečiteľstvo. Sú­časne sa však utvárali a šírili neracionálne predstavy o dobrých a zlých duchoch, ktorými sa vysvetľovali prí­činy chorôb, uzdravovania alebo smrti. Na takýchto predstavách sa zakladalo magicko-kultové liečiteľ­stvo. Vývoj ľudskej spoločnosti podporil vznik rozličných povolaní, a tak sa začali zjavovať aj prví liečitelia. Keďže kultové liečiteľstvo svojou magickou silou získavalo podporu v myslení vtedajšieho človeka, prvými lekármi sa stali čarodejníci, ktorí si zlých duchov chorôb udobrovali čarami, zaklínaním a obetami, ako sa to do­siaľ zachováva u primitívnych náro­dov. Kultoví „lekári“ sa odvažovali aj na prvé operačné zásahy, ako bolo navŕtavanie lebiek; pravdepodobne šlo o ľudí, ktorí trpeli prudkými boles­ťami hlavy (podľa magickej medicíny to znamenalo prítomnosť zlého du­cha v lebke). Z tej doby však pochádzajú aj nálezy kostí so zahoje­nými zlomeninami. Uvedené nálezy svedčia o pokrokoch primitívneho liečiteľstva.
Okolo roku 8 000 p.n.l. - sa uskutočnili prvé trepanácie lebky. V tej dobe mali pravdepodobne magický účel[1].
 

 

Trepanovaná lebka

 

 
Okolo roku 3 000 p.n.l. 
--v starom Egypte už v tej dobe existovali chrámové lekár­ske školy a pôsobili interní, oční, kožní, zubní lekári a „strážcovia konečníka“,
--v Číne vysokú úroveň dosiahlo staroveké čínske lekárstvo. Cisár Hung-Ti napísal Liečebník s opisom liečivých účinkov rastlín.
 
Práca balzamovačov v starom Egypte
 
Okolo roku 2 600 p.n.l. - hieroglyfické zápisy z tej doby sved­čia o vyspelej chirurgii. Znalosti chirurgie vyplynuli z povinnosti faraónových lekárov jeho telo po smrti balzamovať.
Okolo roku 2 500 p.n.l. - v Egypte vznikol kult boha lekárstva Imhotepa, ktorý bol skutočnou osobou a preslávil sa liečiteľskými úspechmi.
Okolo roku 1 700 p.n.l.  - bol vydaný Chamurappiho (1728-1686 p.n.l.) zákonník. Jeho súčasťou boli aj zákony o odmenách lekárov a trestoch za neúspešné liečenie.
Okolo roku 1200 p.n.l. - v Grécku pôsobil slávny lekár Asklepius.
Po roku 1 200 p.n.l. - v antickom Grécku povýšili na boha lekárstva slávneho lekára Asklepia. V staroveku sa grécke lekárstvo dostalo na pozoruhodnú úroveň. V krajine pôsobilo viacero lekárskych škôl. V jednej z nich činnej na ostro­ve Kos, vyrástol „otec lekárstva“ Hippokrates (460-377 p.n.l.). V jeho diele pokračoval Galenos (200-129 p.n.l.).
V rokoch 900 až 300 p.n.l. - v starovekej Indii vznikal významný lekársky spis Ajur-védy (Knihy života), zavá­dzali sa pitvy a plastická chirurgia. Veľký dôraz sa kládol na osobnú hygienu.
V 6. storočí p.n.l. - začala sa uplatňovať akupunktúra a neskôr sa v Číne proti pravým kiahňam zavied­lo i očkovanie obsahom kiahňových pľuzgierikov.
V 1. storočí p.n.l. - rímsky patricij Cornelius Celsus, hoci nelekár, zostavil veľkú osemzväzkovú encyklopédiu O lekárstve, ktorá bola súhrnom vte­dajšieho lekárskeho poznania.
Roku 70 p.n.l. - Rimania zaviedli prvú organizovanú výučbu lekárov na účet štátu. Dovtedy  postupne doceňovali veľ­ký význam medicíny. Hoci sa spočiat­ku zameriavali len na vojenské lekár­stvo a aj ich prvé nemocnice boli vojenské (valetudináriá), časom uznali aj význam hygieny, začali za­vádzať kanalizáciu a stavali kúpele. V roku 70 p.n.l. tiež vy­pracovali systém lekárskych hod­ností. Neskôr museli jednotlivé rímske obce zriaďovať liečebne. Rozpad Rímskej ríše v 4. storočí však znamenal preruše­nie sľubného rozvoja.
Začiatkom nášho letopočtu - v Indii sa v liečiteľstve používali mnohé chemické zlúčeniny (modrá a zelená skalica, zlúčeniny síry, arzénu, ocot a lúhy).
 
Chirurgické nástroje v antickom Ríme
Indické chirurgické nástroje z 3. storočia n.l.
 
Po rozpade otrokárskej spoločnos­ti a vzniku feudalizmu - vedúcu úlohu v lekárstve prebrala cirkev. Niekoľko storočí malo rozhodujúcu úlohu tzv. kláštorné liečiteľstvo. Cirkev aj v me­dicíne uplatňovala rozličné dogmy, ktoré brzdili rozvoj vedeckého po­znania.
Približne v 9. storočí - Arabi zdokonalili destiláciu a začali vyrábať alkohol, ktorý sa dlho používal len v lekárstve.
V rokoch 850-923 - žil perzský lekár Rhases, ktorý dal v Bagdade postaviť nemocnicu na základe svojského prieskumu: v okolí mesta nechal rozložiť taniere s čer­stvým mäsom a miesto, kde mäso vydržalo najdlhšie v čerstvom stave, vyhliadol na stavbu nemocnice ako najzdravšie.
V rokoch 980-1037 - žil tadžický lekár Avicenna (980-1037).
V 10. storočí - vznikali prvé svetské lekárske školy (hoci ich ešte stále veľmi ovplyvňova­la cirkev). Prvá takáto škola vznikla v Salerne, kde vyštudo­vala aj prvá lekárka spomínaná v deji­nách - Trotula. Tu vychádzali aj lekárske spisy a medzi prvé patria Pravidlá správnej životosprávy.
Roku 1158 - vznikla v Bologni prvá univerzita s lekárskou fakultou. Postupne vznikali univerzity aj v iných mestách Európy. Výučba medicíny na týchto školách spočívala vtedy len na memorovaní spisov Galena a Avicennu a medicínu ako vedu predsta­vovalo v podstate len vnútorné lekárstvo. Keďže všetky univerzity boli pod vplyvom cirkvi, zakazujúcej zásahy na ľudskom tele, živom i mŕtvom, chirurgia ako veda sa nemohla rozvíjať, a tak sa stala na dlhé stáročia remeslom ránhojičov, kúpeľníkov a holičov. Predsa však treba spomenúť francúzskeho lekára a chirurga Guy de Chauliaca (14. storočie), autora významného diela Súhrn lekárskej chirurgie, ktoré slúži­lo ako učebnica chirurgie na tých fakultách, kde sa chirurgia predná­šala.
Roku 1280 - Alexander Spina vyrobil prvé okuliare.  
 
Prvý obraz človeka s okuliarmi bol namaľovaný
Tommasom Barisinom v roku 1352
             
V 14. storočí - katalánsky kňaz a lekár Arnold de Villanova prišiel s uče­ním o hmotnej podstate duševnej činnosti a o potrebe rozumových úvah pri liečení oproti číremu empi­rizmu.
Roku 1377 - bol mor v Benátkach. Ľu­dia, ktorí prišli do styku s chorými, boli na 40 dní izolovali na pozorovanie (šty­ridsať je po taliansky quaranto, z toho je odvodený názov karanténa).
V rokoch 1493-1541 - žil Theofrastus Bombastus Paracelsus. Odmietal názory slávnych starovekých lekárov a zdôrazňoval význam chemických látok v tele.
Roku 1493 - z Ameriky bol do Európy Kolumbovými spoločníkmi importovaný syfilis (meno choroby pochádza od prvej obete, pastiera Syphila).
V 15. a 16. storočí - nastal živý rozvoj lekárskeho poznania, predo­všetkým v anatómii. Už jeden z najvý­znamnejších predstaviteľov renesan­cie, umelec a vedec Leonardo da Vinci (1452-1519) pochopil význam anatómie v umení aj vo vede. Jeho veľké obrazové dielo anatomických kresieb človeka i zvierat zostalo však nedokončené. Predčasne sa skončil aj život zakladateľa vedeckej anató­mie Andreasa Vesala (1514-1564), pôvodom Fláma, ktorý sa po štú­diách v Paríži stal profesorom v Padove, kde sa venoval výskumu ľudského tela pitvami. Vesalius získa­val mŕtvoly na popraviskách a cinto­rínoch a po nociach ich tajne pitval.
 
Historická protéza
 
V rokoch 1510-1590 - žil Ambroise Paré (1510 alebo 1517-1590), pô­vodne vojenský ránhojič. Skúsenosti z bojiska vyvolali uňho záujem o lie­čenie strelných rán a nové spôsoby operácií. Navrhol napríklad podväzovanie krvácajúcich ciev, protézy a zdokonalil amputáciu údov. Išlo o jedného zo zakladateľov modernej chirurgie.
 
Starostlivosť o malomocných (postihnutých leprou)
 
Roku 1543 - vydal Vesalius sedem kníh O stav­be ľudského tela s obrazmi, ktoré nakreslil Tizianov žiak Calcar. Vesa­lius tu vyvrátil nesprávnosť anato­mických predstáv Galena.
Roku 1546 - ta­liansky lekár Girolamo Fracastoro (1478-1553) napísal knihu O nákaze, nákazlivých chorobách a ich liečení, v ktorej už vtedy, pred objavením mikroskopu, tvrdil, že ná­kaza sa šíri drobnými neviditeľnými čiastočkami pri priamom styku, doty­ku s predmetmi, ale aj na diaľku.
V rokoch 1546-1599 - žil taliansky lekár Gaspare Tagliacozzi, známy ako zakladateľ plastickej chirurgie[2].
Roku 1553 - bol v Ženeve upálený španielsky lekár a kňaz a objaviteľ malého pľúcneho krvného obehu Miguel Serveto (1509-1553).
V rokoch 1561-1636 - žil taliansky lekár Santorio Santorio (1561-1636). Je zakladateľom iatrofyziky a vynálezca teplomeru. Zostrojil prístroj na meranie pulzu. V diele O rovnováhe v lekárstve (1612) ako prvý opísal látkovú pre­menu.
 
Santoriov teplomer a pulzometer
 
Roku 1600 - jeden z najvýznamnejších lekárov renesancie a humanizmu, Ján Jessenius (1566-1621), anatóm a chirurg, vykonal v júni v Prahe prvú verejnú pitvu v strednej Európe.
V 17. storočí - previedol prvú transfúziu krvi francúzsky lekár Jean-Babtiste Denis, ktorým trom pacientom vstrekol do žíl jahňaciu krv. Zomrel iba jeden z nich.
Roku 1615 - Santorio navrhol ústny teplomer.
V rokoch 1624-1689 - žil Angličan Thomas Sydenham, ktorý na základe názoru, že choroba je vlastne zápas zdravých síl prírody v tele so škodlivými látkami a podrob­nejšieho skúmania infek­čných chorôb tvrdil, že ich vznik podmieňuje telesná konštitúcia, a te­da nákaza nemôže postihnúť každé­ho človeka.
Roku 1628 - lekár William Harvey (1578-1657) vydal dielo Anatomický výskum o pohybe srdca a krvi u zvierat. V diele prvýkrát publikoval objavenie krvného obehu v tele, čím definitívne vyvrátil stáročia trvajúce učenie Galena o vzniku krvi v pečeni a jej zániku v ústrojoch tela.
V rokoch 1633-1719 - žil Bernardin Ramazzini, ktorý sa stal zakladateľom pracovného lekár­stva skúmajúceho vplyv pracovných podmienok na zdravie a vznik chorôb pracujúcich. Roku 1700 napísal dielo Úvahy o chorobách remeselníkov, v ktorom opísal najčastejšie choroby v 60 rozličných zamestnaniach a spô­soby, ako týmto chorobám predchá­dzať.
Roku 1650 - mikroskop zdokonalil Holanďan Antony Leeuwenhoek (1632-1723). Pokladá sa za zakladateľa mikrosko­pickej anatómie, a ktorý prvý opísal krvinky a mužské pohlavné bunky.
 
Návšteva lekára na obraze z roku 1665
 
Roku 1661 - vydal Marcello Malpighi (1628-1694), objaviteľ mechúrikovitej stavby pľúc, prúdenia krvi vo vlásočniciach, vrstiev kože a obličko­vých klbôčok, dielo O anatomickom pozorovaní pľúc. Išlo jedného z prvých výskumníkov na poli mikroskopického zlo­ženia tela.
Roku 1675 - sa podarilo Thomasovi Sydenhamovi odlíšiť navzájom detské infekčné choroby, ružienku a šarlach.
V rokoch 1682-1771 - žil Giovanni Battista Morgagni (1682-1771), tvorca patologickej anatómie. V roku 1761 vydal knihu O sídle a príčinách chorôb objave­ných pitvou.
Roku 1683 - Leeuwenhoek objavil baktérie.
Roku 1706 - sa narodil prvý známy detský lekár - zakladateľ pediatrie Niels Rosen von Rosenstein (1706-1773).
 
Príprava liekov v minulých storočiach
 
Roku 1718 - vydal Lorenz Heister (1683-1758) knihu Chirurgia, kto­rá sa na celé storočie stala učebnicou takmer na všetkých európskych lekár­skych fakultách.
Roku 1728
--14. februára - sa narodil zakladateľ patológie John Hunter (1728-1794),
--vyšlo v Paríži tlačou dielo Chirurg - zubár alebo liečenie zubov. Jeho autorom bol zakladateľ stomatológie Pierre Fauchard.
V rokoch 1729-1799 - žil Lazzaro Spallanzani, ktorého pokusy vy­ústili v objav žalúdočnej šťavy. Roku 1785 ex­perimentoval aj s umelým oplodňo­vaním zvierat.
Roku 1731 - vznikla v Paríži Kráľovská chirur­gická akadémia. To podnietilo rozvoj chirurgie takmer v celej Európe. V mnohých štátoch sa začali tvoriť podobné spoločnosti.
Roku 1745 - pozvala Mária Terézia na svoj dvor a pomocť pri zvýšení úrovne viedenskej lekárskej fakulty holandského lekára Gerarda van Swietena.
V rokoch 1745-1821 - žil Johann Peter Frank, ktorý zdôraznil potrebu vydať pravidlá životosprávy, pred­chádzať chorobám a organizovať štátnu starostlivosť o zdravie ľudí. Bol priekopníkom novej lekárskej vedy - hygieny.
V rokoch 1749-1820 - žil český vedec Jiří Procházka, ktorý objavil pohybovú a pocito­vú úlohu mozgových nervov.
V rokoch 1755-1843 - žil Samuel F. Hahnemann, podľa ktorého tre­ba určitú chorobu liečiť malými dáv­kami takého lieku, ktorý by vo väč­ších dávkach práve túto chorobu vyvolal. Dnes sa takýto spôsob liečby nazýva homeopatia.
V rokoch 1757-1766 - vyšlo Hallerovo dielo Základy fyziológie ľud­ského tela. V ňom uviedol objavy činnosti nervov, svalov, vývoj kostí a ľudského zárodku.
 
Hallerova kresba krvného obehu
 
Roku 1772 - objavil britský prírodovedec Joseph Priestley narkotický plyn N2O.
Roku 1790 - osobný lekár Georga Washingtona John Greenwood skonštruoval prvú zubnú vŕtačku. K jej pohonu slúžil kolovrátok (prvá elektrická vŕtačka bola vyrobená až o 85 rokov neskôr).
Roku 1796 - zabrala u 8-ročného chlapca nakazeného kiahňami vakcína Edwarda Jennera (1749-1823). Ešte v tom roku Jenner zaviedol vakcínu do svojej lekárkej praxe.
V 19. storočí 
--v lekárskom výsku­me sa definitívne udomácnili pokusy, čo podmienilo vznik experimentálnej medicíny. Jej zakladateľmi sú Francois Magendie (1783-1855), ktorý na zvieratách skúmal činnosť srdca a teplotu tela po podaní rozličných látok, a Claude Bernard (1813-1878), ktorý roku 1865 napísal Úvod do štúdia pokusného lekárstva;pri pokusoch objavil trávia­ci účinok žalúdočnej šťavy. Ďalší Francúz Charles Brown-Séguard (1818-1894) robil omladzovacie po­kusy vstrekovaním výťažku semenní­kov morčiat a skúšal oživiť amputo­vanú hlavu psa vstrekovaním krvi do jej ciev,
--v tomto storočí sa hromadením ve­deckých poznatkov začali vytvárať nové lekárske odbory, predovšetkým nervové lekárstvo. Dielom Vincenza Chiarugiho (1759-1820) sa  uviedla psychiatria, ktorá v 19. storočí bola obohatená materialistickým prístupom k vysvetľovaniu dejov duševnej činnosti, ako to urobili ruskí psychiatri Sergej S. Korsakov (1853-1900), ktorý horlil za humánny spôsob ošetrovania du­ševne chorých, a Vladimír M. Bechterev (1857-1927), ktorý sa zaobe­ral aj výskumom zloženia mozgu.
V 19. storočí - urobila chirurgia veľké pokroky v ob­javovaní dokonalejších operačných spôsobov a uplatňovaní prvej pomo­ci. Čoraz dôležitejšiu úlohu v rozvoji lekárstva začala hrať technika. Výrazný pokrok zaznamenala aj hy­giena, ktorá v tomto storočí prevzala hlavnú úlohu v ochrane pred nákazli­vými chorobami.
Roku 1804 - vo Viedni vznikol na svete prvý Ústav súdneho lekárstva.
Roku 1810 - sa narodil Nikolaj Pirogov (zomrel v roku 1881), ktorý ako prvý použil éterovú narkózu na bojisku. Zakladateľ moder­nej vojnovej chirurgie má veľ­ké zásluhy aj na zdokonalení topo­grafickej anatómie (skúma ulo­ženie ústrojov v tele).
Roku 1816 
--sa narodil Max Pettenkofer (zomrel v roku 1901), ktorý skúmal pri vzniku epidémie cholery vplyv pôdy ako hlavného zdroja in­fekcie,
--parížsky lekár Théophile Laënnec vyrobil prvý stetoskop.
Roku 1821 - sa narodil Hermann F. Helmholtz (zomrel v roku 1894), významný predstaviteľ očného lekárstva (jeho vznik umožnil rozvoj chirurgie). Je autorom prístrojov na vy­šetrovanie očného pozadia a mera­nie sily zvuku. Známy je aj ako fyzik.
V rokoch 1821-1902 - žil Nemec Rudolf Virchow. Pri mikro­skopickom skúmaní jednotli-vých ústrojov zistil, že pri väčšine chorôb sa bunky týchto ústrojov menia. Na základe tohto objavu vydal roku 1858 knihu Bunková patológia.
Roku 1825 - sa narodil Jean Martin Charcot (zomrel v roku 1893) - zakladateľ nervového lekárstva, ktorý ako prvý začal v Paríži prednášať na lekárskej fakul­te neurológiu ako samostatný pred­met. 
Roku 1827 - upozornil vo svojom diele na súvislosti obličkových chorôb s výskytom bielkoviny v moči zakladateľ študovania obličkových ochorení Richard Bright.
Roku 1832 - sa narodil Sergej Petrovič Botkin (zomrel v roku 1889). Bol jedným z najvýznamnejších pred­staviteľov rozvíjajúceho sa vnútorné­ho lekárstva 19. storočia. Činný  bol v Rusku, kde nastal rozvoj medicíny na materialis­tických základoch. Botkin tvrdil, že telo človeka treba chápať ako jeden celok závislý od pôsobenia vonkaj­šieho prostredia a podľa toho aj príčiny chorôb treba hľadať v tomto prostredí. Okrem toho dokázal infekčný pôvod epidemického zápalu pečene, ktorý sa podľa neho nazýva aj Botkinovou chorobou.
Roku 1837 - v Prahe,  na zjazde prírodovedcov a lekárov, predniesol svoj objav bunkového zloženia tiel živočíchov a človeka Jan Evangelista Purkyně (1787-1869).
 
Purkyňov stroboskopiský disk ktorého
rozkrútením sa získal pohyblivý obraz
srdcovej činnosti

 

Roku 1842 
--robil uspávacie pokusy s éterom sám na sebe ame­rický lekár Charles T. Jackson (1805-1880),
--americký chirurg Horace Long uskutočnil prvú operáciu pri celkovej anestézii (znecitlivení).
Roku 1843 - sa narodil Nemec Róbert Koch (1843-1910) - zakladateľ vedy o baktériách (bakteriológie).
Roku 1845 - sa narodil Rus Iľja I. Mečnikov (1845-1916), ktorý skúmal pô­sobenie mikróbov v tele a objavil schopnosť bielych krviniek pohlco­vať mikróby (fagocytózu), čo zohralo ďalšiu dôležitú úlohu v hľadaní účin­ných prostriedkov boja s infekciou.
 
Mečnikova kresba fagocytov a mikróbov
 
Roku 1846 - Ame­ričan Thomas G. Morton (1819-1868) vykonal v éterovej nar­kóze prvý úspešný operačný zákrok - vytiahnutie zuba.
 
Morton trhá zub pacientovi v éterovej narkóze
 
Roku 1847 
--zaviedol maďarský lekár Ignác Semmelweis (1818-1865) prísne a povinné hygienické opatrenia u ošetrovateľov rodičiek. Úmyvanie rúk karbolom malo za následok prudký pokles úmrtnosti šestonedieľok,
--anglický pôrodník James Y. Simpson (1811-1870) uviedol do pôrod­níctva chloroform na tíšenie pôrod­ných bolestí.
Do polovice 19. storočia - infekcia zapríčiňovala vysokú úmrtnosť aj u operovaných pacientov a rodičiek. Počet hnisavých zápalov operačných rán sa začal znižovať až od roku 1865, keď Angličan Joseph Lister (1827-1912) zaviedol umývanie rúk chirurgov a vymývanie operačných rán roztokom kyseliny karbolovej. Tak sa Lister stal objaviteľom antisepsy (zásahu proti mikróbom), dnes jedného z najdôležitejších opatrení boja s nákazou pri operáciách. Iný dôležitý zásah ochrany pred pôsobe­ním mikróbov (asepsu) uviedol do praxe maďarský lekár Ignác Semmelweis, ktorý pôso­bil vo Viedni ako pôrodník. Na jeho oddelení zomieralo na popôrodnú nákazu veľké množstvo rodičiek. Po zavedení umývania rúk asistentov v roztoku chlórového vápna úmrt­nosť rodičiek prudko poklesla.
V druhej polovici 19. storočia
--začali sa spresňovať poznatky o vitamí­noch, dôležitých látkach v potrave, nevyhnutných pre rast a činnosť tela. Aj keď sa tento názov uviedol až roku 1912 zásluhou Poliaka Kazimierza Funka, podrobnejšiemu výskumu týchto látok sa už koncom 19. storo­čia medzi prvými venoval Nikolaj Ivanovič Lunin (1853-1937). Skú­mal pôsobenie prirodzeného a ume­lého mlieka na rast myší a zistil, že myši chované umelým mliekom chradnú. Na základe toho dospel k názoru, že v prirodzenom mlieku sa nachádzajú osobitné látky, ktoré sú dôležité pre zdravie a život.
Roku 1853 - Charles G. Pravaz (1791-1853) vynašiel injekčnú strie­kačku.
Roku 1854 - sa narodil Nemec Paul Ehrlich (zomrel v roku 1915) - zakladateľ chemoterapie (liečenia pomocou synteticky vyrobených chemických prípravkov). Na liečenie syfilisu zaviedol arzénový prípravok - salvarzán.
Roku 1857 - zistil Louis Pasteur (1822-1895), že príčinou nákaz sú drobné útvary (mikróby).
Roku 1858 - Čech Jan Čermák (1828-1873), pôsobiaci vo Viedni, zhotovil prístroj na vyšet­rovanie hrtana - laryngoskop.
Roku 1861 - sa stal profesorom zakladateľ odboru krčného lekárstva Adam Politzer.
Roku 1863
--bol založený Červený kríž, ktorý doposiaľ zohráva veľkú úlohu pri ochrane zdravia ľudu a v pomoci zdravotníctvu vo vojne i v mieri. Jeho zakladateľom bol Švaj­čiar Henri Dunant (1828-1910), kto­rý na myšlienku založiť takúto medzi­národnú spoločnosť prišiel ako sve­dok krvavej bitky medzi Francúzmi a Rakúšanmi pri Solferine roku 1859,
--Ivan Michajlovič Sečenov vydal knihu Mozgové reflexy, kde vysvetlil najzložitejšie funkcie tela na podkla­de činnosti mozgu. Spolu s Nikolajom Jevgenievičom Vvedenským (1852-1922) a najmä Ivanom Petrovičom Pavlovom (1849-1936) patril medzi trojicu ruských lekárov, ktorí výrazne podporili stále silnejšie materia­listické názory vo vede i filozofii.
 
Schéma Pavlovho pokusu na vylučovanie žalúdočných štiav
 
Roku 1865 - český opát a botanik Gregor Mendel (1822-1884) definoval základné zákony dedičnosti. Veda, ktorá sa zaoberá zákonmi dedičnosti a premenou živočíchov sa nazýva genetika.
Roku 1867 - urobil prvú operáciu s antiseptickými opatreniami Joseph Lister.
Roku 1873 - Nórom Dr. Gerhard H. Armauer Hansenom bol objavený pôvodca lepry. 
Roku 1877 - urobil Theodor Billroth úspešnú operáciu pri nádorovom ochorení hrtanu. O štyri roky neskôr vykonal slávnu resekciu žalúdka. Operácia dodnes nesie jeho meno.
Začiatkom 80. rokov - po skonštruovaní prvého výkonného stroja na výrobu cigariet prepuklo vo svete masové fajčenie.
Roku 1881 - Johann F. A. Esmarch (1823-1908), založil v Berlíne prvú sa­maritánsku školu na výučbu prvej pomoci a zaviedol niekoľko dôleži­tých pomôcok (napríklad trojrohú šatku ako obväz).
Roku 1883 - nemecký lekár Paul Ehrlich (1854-1915) objavil spoľahlivé farbenie bacila tuberkulózy, ktorý sa tak stal jednoznačne viditeľný pod mikroskopom.
V rokoch 1892-1970 - žil známy gynekológ a autor myšlienky o plodných a neplodných dňoch Hermann Knaus.
Roku 1895
--nemecký fyzik Wilhelm Conrad Röentgen (1845-1923) objavil lúče X, premenované neskôr na röntgenové, ktoré sa stali základom röntgenových prístrojov používaných pri vyšetrovaní,
--pri vyšetrovaní bol použitý röntgen, prístroj, ktorý zostrojil Wilhelm Conrad Röentgen.
 
Obrázok, ktorý Röentgen získal presvietením ruky
 
Roku 1896 - Scipione Riva-Rocci (1863-1937) zhotovil zmoderni­zovaný prístroj na meranie krvného tlaku.
Roku 1898 - Marie Curie-Sklodowska a jej manžel Pierre Curie objavili chemický prvok rádium, ktorý sa používa pri liečbe rakoviny.
Roku 1897 - nemecký chemik Felix Hoffman získal stabilnú formu kyseliny acetylsalicylovej čiže aspirín.
Na konci 19. storočia
--vznikla nová lekárska teória - psychoanalýza, ktorej tvor­com bol Rakúšan Sigmund Freud,
--výrobu očkovacích sér - základnej látky v boji s infekciou - uviedol Emil A. Behring (1854-1917),
--rozvoju bakteriológie významne napomohol Nikolaj F. Gamaleja (1859-1949), ktorý objavil zdroj pôso­benia baktérií - ich jedy (toxíny) a nového činiteľa - bakteriofága, ktorý má schopnosť rozpúšťať bak­térie,
--Holanďan Willem Einthoven (1860-1927) sa pričinil o zostrojenie elektrokardiografu, prí­stroja na meranie činnosti srdca.
Roku 1905 - Angličania Bayliss a Star­ling zaviedli názov hormón, odvodený od gréckeho slova hormao = povzbudzujem. Išlo o reakciu na objav Aldricha a Takaminea, ktorý objavili prvý hormón (nadobličiek) - adrenalín.
 
Takto si boj s mikróbami predstavovali ľudia na začiatku 20. storočia
 
Roku 1907 
--anglický kráľ Edward VII. udelil prvýkrát v histórii vyznamenanie za zásluhy žene - Florence Nightingaleovej (1820-1910),
--český lekár Jan Janský (1873-1921) objavil krvné skupiny. Neskôr Rakú­šan Karl Landsteiner (1868-1943) objavil (pre transfúziu krvi mimoriadne dôležitý) krvný činiteľ Rh-faktor.
Roku 1911 - Poliak Kazimierz Funk dal meno vitamíny látkam, o ktorých sa už dávnejšie vedelo, že prostredníc­tvom rastlinnej a mliečnej potravy pôsobia na činnosť organizmu.
Roku 1912 - pokusy dovolili Francúzovi Alexisovi Carrelovi (1873-1944) zaistiť prežívanie vy­operovaných tkanív tela v umelom výživnom prostredí v sklenenej ban­ke, čo neskôr umožnilo jeden z naj­významnejších činov medicíny 20. storočia - transplantáciu orgánov (napríklad obličiek, ba aj srdca), ich pre­sádzanie z jedného tela do druhého.
 
Röentgenove vyšetrenie pľúc v roku 1914
 
Roku 1922 - Frederick Banting, Ch. Best a J. Macleod vyvinuli liek proti cukrovke - inzulín.
Roku 1925 - prvý priamy operačný zásah na srdci vykonal Henry S. Souttar.
Roku 1928 - Fleming (1881-1955) objavil penicilín - prvé antibiotikum[3], ktoré zaviedol do lekárskej praxe o rok neskôr.
Roku 1932 - bol objavený vitamín D.
Roku 1933 - V. P. Filatov (1875-1956) pri liečení očného zákalu úspešne preoperoval chorému rohovku mŕtveho človeka.
Roku 1934 - J. Voronoj preopero­val chorému obličku mŕtveho človeka.
Roku 1940 - penicilín sa vyvinul na antibiotikum.
Roku 1944 - bol vyvinutý dializačný prístroj.
Roku 1945
--na základe objavu A. Fleminga z roku 1928 začali v USA priemyselne vyrábať penicilín,
--v poradí druhé antibiotikum - streptomycín objavil S. A. Waksman.
Po druhej svetovej vojne - nastal plynulý rozvoj kardiochirurgie (srdcovej chirurgie).
Roku 1946 - vo svete sa začal synteticky vyrábať penicilín.
Roku 1947 - Švéd C. Craford vykonal prvý úspešný operačný zásah na srdco­vých chlopniach.
Roku 1948 - sa uskutočnilo prvé svetové zdravotnícke zhromaždenie v Ženeve a vznikla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).
Roku 1949
--dostal Nobelovu cenu za objav spánkových centier švajčiarsky fyziolól Walter Rudolf Hess,
--bol objavený hormón kortizón.
Roku 1952 - bola vyrobená prvá antikoncepčná pilulka.
Roku 1953 - J. D. Watson a F. Crick objavili štruktúru deoxyribonukleovej kyseliny (DNA),
Roku 1954 - po prvý raz sa naznačilo spojenie medzi pľúcnou rakovinou a fajčením.
Roku 1955 - bolo objavené sérum proti obrne.
Roku 1958 - Ian Donald zostrojil prístroj využívajúci ultrazvukové zariadenie k snímkovaniu ľudského plodu cez brušnú stenu matky (budúci ultrazvukový skener).
Roku 1960 - bol vyrobený prvý kardiostimulátor.
Roku 1962 - následkom užívania liekov thalimonide v tehotenstve sa narodilo mnoho znetvorených detí.
Roku 1963 - bola objavená očkovacia látka proti osýpkam.
Roku 1964 - prvý pokus, i keď neúspešný, s presadením srdca vyko­nal v USA Hardy.
Roku 1966 - H. G. Khorana uskutočnil chemickú syntézu nukleotidov deoxy-ribonukleovej kyseliny.
Roku 1967, 3. decembra - sa uskutočnila prvá úspešná transplantácia srdca (po prvýkrát v dejinách bolo úspešne vymenené srdce človeka). Operáciu vykonal Christian Barnard (1922).
Roku 1969 - prvýkrát bolo v Texase na dočasnú podporu krvného obehu použité umelé tzv. studené srdce.
Roku 1973 - začalo sa vyvíjať počítačové röntgenové vyšetrovanie.
Roku 1978 - sa narodilo prvé dieťa zo skúmavky. Malá anglická slečna sa volá Louise Brownová a jej duchovnými otcami sú Patrick Steptoe a Robert Edwards.
V 80. rokoch - sa začala celosvetovo šíriť epidémia AIDS.
Roku 1980 
--Francúz Y. Leroy vynašiel mikrovlnnú termografiu, čo je metóda dovoľujúca farebne vidieť rozdiely teploty jednotlivých oblastí skúmaného objektu, napríklad ľudského tela,
--P. Berg vypracoval techniku tzv. „génovej chirurgie“.
Roku 1982
--bolo použité prvé umelé srdce,
--vedci identifikovali pôvod choroby AIDS.
Roku 1985 
--veterinári predviedli britským úradom kravu označenú číslom 133 a tie neskôr skonštatovali, že zahynula na hovädziu encefalopatiu (BSE: bovine spongiform encefalopathy - hovädzia špongiovitá encefalopatia), chorobu, pri ktorej sa mozog mení na špongiu. Bol to prvý zaznamenaný prípad choroby šialených kráv.
--Yik San Kwoh realizoval v Long Beach Memorial Hospital[4] prvú robotickú operáciu na človeku, biopsiu mozgu pomocou robota UNIMATE PUMA 560.
Roku 1987 - Írska liga proti rakovine prvýkrát usporiadala Deň narcisov. Postupne sa kvet narcisu stal symbolom boja proti rakovine aj v ostatných európskych krajinách.
Roku 1988 - v nemocnici v Dambury[5] bol aplikovaný robot HelpMate.
 
HelpMate
 
Roku 1990 - objavila sa mačka postihnutá BSE a odborné kruhy vyjadrili obavy, že BSE môže prekonať prirodzenú bariéru, ktorá obvykle býva medzi jednotlivými druhmi zvierat. Britské úrady nariadili pátrať po prejavoch choroby na ľuďoch.
Začiatkom 90. rokov - bola nemoc šialených kráv (BSE) prvýkrát diagnostikovaná ako prenosná choroba z hovädzieho dobytka na človeka, a to v potravinovom reťazci (vo Veľkej Británií).
Roku 1992 - bola zavedená nová očkovacia látka proti meningitíde.
Roku 1995 - Stephen Churchill (19 ročný) zomrel ako prvý na nový variant Creutzfeldt-Jokobovej choroby (CJD: Creutzfeldt-Jacob desease), ľudskej verzie choroby šialených kráv.
Roku 1996 - bola vyklonovaná ovca Dolly.
 
Ovca Dolly
 
Roku 2000, 26. júna - spoločnosť Craiga Ventera, Celera a Národné centrum pre výskum ľudského genómu vedené Jamesom Watsonom (spoluobjaviteľ štruktúry DNA) predložili pracovný návrh sekvencií ľudského genómu.
Roku 2001
--2. júla - sa v Židovskej nemocnici v Louisville, Kentucky, uskutočnila priekopnícka operácia, pri ktorej bolo dobrovoľníkovi Robertovi Toolsovi implantované umelé srdce. Pred novinárov prestúpil 21. augusta,
--sa uskutočnila prvá transatlantická teleoperácia na človeku. Chirurg z New Yorku operoval žlčník žene v Štrasburgu vo Francúzsku.
 
Tools Robert s umelým srdcom v rukách
 
Roku 2007 - pri vyhodnotení vynálezov 20. storočia, ktoré zmenili svet sa na 1. mieste umiestnilo klonovanie (1997) a na 2. mieste umelé srdce (1982).
Koncom roku 2009 - by sa mala do sériovej výroby dostať zatiaľ najdokonalejšia umelá končatina na svete, bionická ruka i-Limb. Pomocou špeciálnych senzorov dokáže ,,vnímať“ reakcie svalstva postihnutého a až na neuveriteľných deväťdesiat percent nahrádza funkciu ,,zdravej ruky“. Je to opäť veľký krok k tomu, ako pomôcť postihnutým ľuďom. V súčasnosti prebiehajú posledné funkčné testy.
Roku 2010 - bola v Japonsku vyrobená pacientka Hamako - robot pre zubárov, ktorí sa na ňom učia a trénujú zubársku prax. Hamako drží bez problémov otvorené ústa, cíti bolesť, pri prehnanom vŕtaní krváca a tvoria sa mu v ústach sliny.
[1] Určite o liečebnom účele trepanácie môžeme hovoriť až v súvislosti s lekárstvom starovekého Ríma.
[2] Posledné výskumy potvrdzujú, že plastickou chirurgiou sa zaoberali už v starovekej Indii a v starovekom Ríme (Galenos).
[3] Látka, ktorá zneškodňuje alebo zabíja choroboplodné zárodky (baktérie).
[4] V Californii.
[5] Connecticut, USA.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady